مسئوالن آموزش و پرورش ما را رها کردهاند

Iran Newspaper - - اجتمــــــاعــی -

مراسم چهلمین روز درگذشت دانشآموزان حادثه اردوی دانشآموزی هرمزگان؛ همزمان در شهرهای رودان، میناب، حاجی آباد و جزیره هرمــز با حضــور مدیران آمــوزش و پــرورش برگزار شــد.در این میان تعــدادی از دانشآمــوزان مصــدوم همچنان در شــیراز پیگیر درمان هســتند. یکــی از همین دانشآموزان «محدثه شبراه» است. محدثه همان دانشآموزی است که چهل روز پیش در حادثه اردوی دانشآموزی هرمزگان دســت و پایش را از دســت داد. او حــاال از مســئوالن آموزش و پرورش گله میکنــد و به خبرنگار «ایران» میگوید: «مســئوالن آمــوزش و پرورش ما را رهــا کردهاند. هر چقدر به مدیــرکل آموزش و پرورش میناب زنگ میزنم کسی جواب من و پدرم را نمیدهد. انگار نه انگار ما اینجا ماندهایم و هنوز درگیر دوا و درمان هستم.» محدثه میگوید: «وضعیت مالی ما چندان خوب نیست. اولش به ما گفتند که خودمان همه هزینهها را میدهیم، حاال به پدرم گفتند که شما هزینه کنید فاکتور بیاورید و ما با فاکتور با شما حساب میکنیم. ما که پول نداریم فاکتور ببریم هر چقدر هم پیگیری میکنیم کسی جواب نمیدهــد. نمی دانیــم االن باید چه کار کنیم.» او همچنان از درد دســت و پایش میگوید: «هنوز دســت و پام درد میکند. هر روز هم دکترا شیشــه توی بدنم پیدا میکنند االن یک تکه شیشــه پیدا شــده که در پهلوی من فرو رفته و باید جراحی کنم. در این 40 روز چند تا عمل جراحی داشتم خسته شدم از این وضعیت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.