ماجرای آب گرفتگی تونل توحید چه بود؟

Iran Newspaper - - اجتمــــــاعــی -

صبح روز پنجشــنبه نشــت آب در داخل تونل توحید تا ساعتی باعث ترافیک ســنگین و بسته شدن مسیر تردد خودروها شــد. در همان ساعتهای ابتدایی مســئوالن فنــی تونل بــا مشــاهده نشــت آب از الیههــای تونل پس از بررســی جزئیات حادثه برای توقف نشــت دست به کار شــدند اما پس از گذشت چند دقیقه حجم آب تونل به حدی رسید که حرکت خودورها در تونل متوقف شد. پــس از این حادثه مســیر تونل با همکاری پلیــس راهور و مأموران شــهرداری مسدود شد تا خودروها از مسیرهای جایگزین به بزرگراه چمران، خیابان توحید و بزرگراه نواب هدایت شوند. پیرو انتشار اخبار مسدود شدن تونل توحید روابط عمومی معاونت حمل ونقل وترافیک جوابیهای را صادر کرد که به شــرح زیر است:براساساستعالمازمدیرمرکزکنترلترافیکشهرتهران؛صبحپنجشنبه درمسیرشمالبهجنوببزرگراهنواب،بعدازخیابانهاشمیترکیدگیلولهآب رخ داد. باتوجه به اهمیت موضوع، شرکت آبفا حوالی ساعت ۳۱ باهماهنگی پلیس راهور اقدام به ترمیم لوله آسیب دیده کرد. طی این عملیات؛ ترافیک مسیر مذکور درمقاطع میدان جمهوری وخیابان توحید سنگین شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.