12‌میلیارد‌دالر‌سرمای ‌هگذاری‌خارجی‌مصوب‌در‌دولت‌تدبیر‌و‌امید

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

رئیس کل ســـازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی اقتصـــادی، از تصویب بیش از 21 میلیـــارد و 800 میلیون دالر سرمایهگذاری خارجی از ابتدای دولت یازدهم تاکنون خبر داد.

بـــه گـــزارش وزارت اموراقتصادی و دارایی، محمد خزاعی میزان ســـرمایه خارجی جذب شـــده را نیـــز41 میلیارد دالر اعالم کـــرد و گفت: 12 میلیارد دالر به صورت سرمایهگذاری مستقیم FDI و دیگر روشها بوده است.

معاون وزیر اقتصـــاد با بیان اینکه از میان همه هیأتهـــای خارجی که بعد از برجـــام به کشـــورمان آمدنـــد، برخی مذاکرهها بـــه انعقاد قراردادهای نهایی یا سرمایهگذاری و موافقتنامههای مالی منجر شـــد کـــه در مذاکره دســـتگاههای اجرایـــی و بانکهـــای خارجـــی، نهایی شده اســـت افزود: این طرحها در هیأت عالـــی ســـرمایه گذاری(بانـــک مرکزی، ســـازمان ســـرمایهگذاری و کمکهـــای فنی اقتصادی ایران، اتاقهای بازرگانی و تعـــاون) بـــه تصویب رســـیده و مجوز یـــا ضمانتنامه هم صادر شـــده اســـت. وی گفت: پـــس از مدتها مذاکره چند موافقتنامه مالی نهایی شد و به امضای بانکهای عامل کشور رسید که نخستین آن خط اعتبـــاری 8 میلیارد یورویی کره جنوبی بود کـــه میتوانـــد در طرحهای بخش خصوصی و دولتی استفاده شود.

خزاعـــی بـــه امضـــای موافقتنامـــه ســـرمایهگذاری 10 میلیـــارد دالری خط اعتبـــاری بـــا مؤسســـه مالـــی ســـیتیک چین اشـــاره کرد و یادآور شـــد: قرارداد اعتبـــاری یک میلیـــارد یورویی در ســـه هفته اخیربـــا بزرگترین بانـــک اتریش (اوبـــر بانـــک) نهایی شـــد و آخرین آن هم خط اعتباری قابل تمدید و گردشی با دنســـکه بانـــک دانمارک بـــه ارزش 005میلیون یورو است.

رئیس کل ســـازمان ســـرمایهگذاری و کمکهای فنـــی اقتصادی به امضای موافقتنامه مالی با روســـیه که بخشـــی از آن تأمینکننـــده اعتبار پـــروژه بزرگ احداث نیروگاه در جنوب کشـــور اســـت اشاره کرد و گفت: خط اعتباری دیگری هم هند برای توسعه چابهار اختصاص داده است.

به گفته خزاعی عالوه بر اینها موارد دیگـــری هم بیـــن بانک مرکـــزی با دو تا ســـه کشور اروپایی و آســـیایی در حال مذاکره اســـت که امید میرود بر میزان سرمایهگذاری خارجی کشور بیفزاید.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: منابع مالی برای پروژههایی کـــه مذاکرههـــای آن را بخشهـــای خصوصـــی و دولتـــی انجـــام دادهاند و ســـرمایهگذاران خارجی اعالم آمادگی کردهاند بتدریج تأمین میشود.

وی افزود: اگر بوروکراسیهای اداری کشور کاهش و فضای کسب و کار بهبود یابد، روند اســـتفاده از ایـــن منابع مالی سرعت میگیرد.

خزاعی تأکید کرد: بخش فاینانسها و توافق با بانکهـــای خارجی تا زمانی که منابـــع برای پـــروژهای درخواســـت نشود، هیچگونه بدهی برای کشور ایجاد نمیکند.

بـــه گفته معاون وزیـــر اقتصاد طبق برنامه ششـــم و بودجه امســـال وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف شدهاند ســـاالنه 3 میلیارد دالر سرمایه از منابع خارجی جذب کنند. ■ استفاده از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در طرحهای زیربنایی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکـــه وامهای تجاری و خطوط اعتباری فـــرق میکند، گفت: از خطوط اعتباری بانکهای خارجی برای اجرای طرحهـــای زیربنایی و مصوب شـــورای اقتصاد استفاده میشود.

خزاعـــی افـــزود: از اینگونـــه خطوط اعتباری برای اجـــرای طرحهایی مانند نیـــروگاه و خطـــوط راهآهـــن اســـتفاده میشود و بخشی از آن میتواند صرف خرید تجهیزات مـــورد نیاز همان پروژه شود.

وی تأکید کـــرد: پـــول در اختیار یک دســـتگاه دولتـــی یا بخـــش خصوصی قـــرار نمیگیـــرد تا هر گونه مایل باشـــد هزینـــه کنـــد و نمیتـــوان بـــرای خرید کاالی مصرفی یا تجاری اســـتفاده کرد. همچنیـــن تخصیص اعتبـــار با نظارت شـــورای اقتصاد، بانک مرکزی و بانک عامل صورت میگیرد.

معاون وزیر اقتصاد درباره نرخ سود و زمان بازگشـــت ســـرمایههای خارجی جذب شـــده نیز گفت: به طور معمول در موافقتنامههـــا حـــدود نـــرخ بهره و شرایطی تعریف میشود اما در پروژهها از نیم تا یک درصد تفاوت میکند. ■ تصمیـــم ترامپ تأثیـــری بر اجالس بانک جهانی ندارد

محمـــد خزاعی میگویـــد: اعتماد کشـــورها به ایران افزایش یافته وآنها متوجه شـــدهاند که برای جذب منافع اقتصـــادی خود مســـتقل از غرب فکر کنند و در قبال تحوالت سیاسی غرب، عکسالعمل خود را داشته باشند.

خزاعـــی در گفتوگـــو بـــا ایرنا، در پاســـخ به این ســـؤال که آیـــا تصمیم روز جمعـــه ترامـــپ دربـــاره برجـــام و ایـــران تأثیـــری بـــر فعالیـــت هیأت ایرانـــی و همچنیـــن اجالس ســـاالنه بانک جهانی خواهد داشـــت؟ گفت: بانـــک جهانـــی همچـــون ســـازمان ملل و ســـایر مؤسســـات بینالمللی، مؤسســـهای اســـت کـــه بیـــش از 190 کشـــور عضو آن هســـتند. البته برخی کشـــورها و قدرتهـــا میتوانند از حق رأی یـــا نفوذی که دارنـــد در بعضی از تصمیمگیریها تأثیرگذار باشـــند اما در رونـــد برگزاری اجـــالس و دیدارها هیچ گونه تأثیری ندارند.

رئیس کل ســـازمان ســـرمایهگذاری و کمکهای فنی اقتصـــادی افزود: این دیدارها بر اساس روابط دوجانبهای که بین جمهوری اســـالمی ایران و بسیاری از کشـــورها وجود دارد، انجام میشـــود و در اجالسهـــای بینالمللـــی هم هر کشـــور به بیان دیدگاهها و مباحث خود دربـــاره موضوع اجالس میپردازند لذا این تصمیـــم هیچ ارتبـــاط و تأثیری بر این اجالس نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.