معرفی‌توانمند‌یهای‌صنعت‌نفت‌ایران‌ در‌نمایشگاه‌فراساحل‌انرژی‌هلند

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

وزارت نفت اعالم کرد: نمایندگان صنعت نفت ایران در پاویون اختصاصـــی خود در نمایشـــگاه آفشـــور انـــرژی هلنـــد، بهعنوان بزرگترین رویداد صنعت فراســـاحل نفـــت و گاز اروپا، با معرفی فرصـــت هـــا و توانمندی هـــای ایران بـــرای جذب ســـرمایههای خارجی تالش کردند. به گزارش وزارت نفت، حضور شرکتهای مطرح ایرانی همچون شرکت نفت و گاز پارس، نفت فالت قاره، پایانههای نفتی ایران، شـــرکت مهندســـی و ســـاخت تأسیسات دریایی همچنین شرکت مبین سازه خلیج فارس در هفدهمین نمایشـــگاه فراســـاحل انرژی ‪)2017 OEEC(‬ فرصت مناسبی را برای مذاکره شرکتهای بینالمللی برای مشارکت در پروژههای نفت و گاز ایران فراهم کرد. پاویون ایران در این نمایشگاه میزبان جمع کثیری از بازدیدکنندگان این رویداد مهم بود. در حاشـــیه برگزاری همایـــش و کنفرانس OEEC2017 امســـال یک نشســـت تخصصـــی با عنـــوان اکتشـــاف و تولیـــد )E&P( از ســـوی جمعـــی از مدیران صنعت نفـــت و گاز ایران برگزار شـــد. معرفـــی فرصتهـــا و توانمندیهای ایران به منظور مشـــارکت با شـــرکتهای بینالمللی در راســـتای اجـــرای پروژههای جدید صنعت نفت ایران از اهداف این نشست تخصصی بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.