ورود‌کشتی‌تجهیزات‌توسعه‌بندر‌شهید‌بهشتی‌به‌بندر‌چابهار

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

مدیر کل بنادر و دریانوردی اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان از ورود ســـومین محموله تجهیزات خریداری شـــده فاز 1 طرح توســـعه بندر شـــهید بهشـــتی چابهـــار خبر داد. به گزارش ایســـنا، بهروز آقایی گفت: با توجـــه به نگاه ویژه رهبـــر معظم انقالب و دولت محترم به ســـواحل مکران و چشـــمانداز طرح توسعه بندر چابهار، در پی لغو تحریمها و در سایه فرصت به وجود آمده در دوران پســـا برجام، تاکنون سه بخش از تجهیزات پیشرفته بندری خریداری شـــده و وارد بندر چابهار شده است. وی خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری از فاز نخست طرح توســـعه بندر شهید بهشـــتی، ظرفیت تخلیه و بارگیری از 2.5 به 8.5 میلیـــون تن افزایش و با نصب و راهاندازی این تجهیزات، توســـعه و تـــوان عملیاتی بندر چابهار بهعنوان بزرگترین بندر اقیانوســـی ایران افزایش چشـــمگیر یافته و امکان پهلودهی و تخلیه و بارگیری کشتیهای سوپر پست پاناماکس را خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.