فوالد‌میانه‌با‌حضور‌جهانگیری‌افتتاح‌م ‌یشود

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

کارخانه احیای مســـتقیم (تولید آهن اســـفنجی) فوالد میانه با تکنولوژی ایرانی پِِرد، روز شنبه با حضور «اسحاق جهانگیـــری» معـــاون اول رئیس جمهـــوری و «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، افتتاح میشود. به گزارش وزارت صنعت، معـــدن و تجـــارت، کارخانه تولید آهن اسفنجی با ظرفیت ساالنه 800 هزار تن از جمله طرحهای بومی با فناوری ایرانی (پِِرد) اســـت که تاکنون 22 هزار تن تولید داشته است. میزان سرمایهگذاری برای ساخت این کارخانه، 280 میلیارد تومان بوده است و با بهرهبرداری از این واحد برای 250 نفر به صورت مستقیم و 750 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغالزایی به وجود میآید. میانگین خلوص آهن اســـفنجی تولیـــدی این واحد 95 درصد بوده و در برخی روزها به بیش از 79درصد رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.