نیم نگاه

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

بر اساس قرارداد منعقد شده، پس از 9 ماه زیرساختهای اتصال ایران به شـــبکه شتاب بینالمللی فراهم خواهد شـــد و پس از آن، با مذاکراتی که بانک مرکزی به موازات اجرای زیرساخت انفورماتیک با شرکتهای خدماتی انجام میدهد، ایران به شبکه شتاب متصل خواهد شد.

فاز بعدی کار این اســـت که بانک مرکزی با شـــرکتهای شـــتاب بینالمللی مذاکره کند و آنها را به ایران بیاورد.

ما با دو ســـازمان پرداخت بینالمللی مثل «یوپیای» که چینی است و «جی سی بی» در ژاپن، در حال مذاکره و بررسی شرایطشان هستیم که شاید با آنها بهتر به نتیجه برسیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.