مسیر اصفهان - شیراز ۱۴۱ کیلومتر کوتاهتر شد

وزیر راه و شهرسازی: طول آزادراهها باید به ۰۱ هزار کیلومتر برسد

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

گروه اقتصادی/ پروژههـــای آزادراهی یکی از اولویتهای اول طرح عمرانی کشور از 4 ســـال قبل تاکنون بوده که با وجود گســـتردگی کار، پیشرفت خوبی نیز داشته است.

در ایـــن چارچـــوب ۵۱ کیلومتـــر از آزادراه غـــرب اصفهـــان نیز در آخرین روز کاری هفته گذشته به بهرهبرداری رسید که با افتتاح آن مسیر اصفهانشیراز ۱4۱ کیلومتر کوتاهتر شد؛ آن هم در یکی از شاهراههای ترانزیتی شمال به جنوب کشـــور.عالوه بـــر این کاهش ۱4۱ کیلومتـــری مســـیر موجب کاهش آلودگـــی و ترافیـــک شـــهر اصفهـــان، انتقال سریعتر کاال و مسافر به پایتخت و استانهای شمالی و غربی کشور نیز شـــد. در ایـــن خصـــوص مدیرعامـــل شرکت ســـاخت و توســـعه زیربناهای حمـــل و نقـــل کشـــور در مراســـم بهرهبرداری این آزادراه در حضور وزیر راه و شهرســـازی به بیـــان ویژگیهای ایـــن آزادراه پرداخت و گفت: عالوه بر کاهش طول مســـیر ترانزیت شـــمالجنـــوب کشـــور، انتقـــال ســـریعتر بار، کاال و مســـافر از نقـــاط مهمـــی چـــون کارخانههای ذوبآهن، مجتمع فوالد مبارکه، کارخانههای ســـیمان سپاهان ...و بـــه اســـتان تهـــران و اســـتانهای شمالی و غربی کشور تسهیل شد.

خیـــراهلل خادمـــی میگویـــد: ایـــن قطعه، آخرین قطعه آزادراه کنارگذر غربـــی اصفهـــان بود و به ایـــن ترتیب این آزادراه به طول 90 کیلومتر به طور کامل زیر عبور ترافیک قرار گرفت.

بـــر اســـاس محاســـباتی کـــه انجام شده، این آزادراه موجب صرفهجویی حدود 30 درصد در مصرف ســـوخت برای هر عبور، کاهش مصرف سوخت ســـاالنه حـــدود 420 میلیـــارد ریـــال و کاهش زمان ســـفر حدود یک ساعت میشود.

معـــان وزیـــر راه و شهرســـازی این آزادراه را بخـــش مهمـــی از شـــبکه شریانی کشـــور معرفی کرد و افزود: با تکمیل این آزادراه و اتصال آن به شهر مبارکـــه، صنایـــع مختلـــف منطقهای به شـــبکه راههای جنوب و غرب کشور دسترســـی پیـــدا میکننـــد و ترافیـــک منطقـــه بـــه آزادراه منتقـــل و ارتبـــاط بین شـــهرهای نجفآباد، فوالدشهر، زرینشـــهر، دیزیچه، مبارکه و کرکوند تســـهیل میشـــود. اســـتان اصفهـــان از جهـــت ترانزیتـــی خاص اســـت. دو کریـــدور اصلـــی بـــه ســـمت شـــیراز و خوزستان از آن عبور میکند و همیشه یک گلوگاه بوده است.

معـــاون وزیـــر راه و شهرســـازی همچنین گفت: حـــدود ۱000 میلیارد تومـــان بـــرای 94 کیلومتـــر کنارگـــذر تخصیص داده شـــده اســـت که امروز ۵۱کیلومتر از آن افتتاح شد. ■ سال طالیی توسعه ریلی ایران

عـــالوه بـــر آزادراههـــای در حـــال ســـاخت کـــه شـــمار آنهـــا به بیـــش از ۵۱مورد میرســـد و همگـــی همزمان در حـــال توســـعهاند، در بخـــش ریلی نیز 00۸۱ کیلومتر ریلگذاری در دست اقـــدام اســـت. در این رابطـــه خادمی میگوید کـــه 9۱9 کیلومتـــر ریل جدید در مســـیرهای مختلف اســـتان گیالن، کرمانشـــاه، همدان و آذربایجان غربی بخشـــی از پنـــج اســـتانی اســـت که در دست بهرهبرداری است.

او ادامه داد: امســـال ســـال طالیی در طول تاریخ ایران در توسعه ریلی و برای خطوط ریلی است. ■ طول آزادراهها باید به ۰۱ هزار کیلومتر برسد

هدفگذاری بـــرای افزایش 0۱ هزار کیلومتری شـــبکه آزادراهی کشور یکی از موضوعـــات مهمی اســـت کـــه وزیر راه و شهرســـازی در این مراسم به آن اشـــاره کرد. عباس آخونـــدی میگوید که «شبکه آزادراه کشور را باید 0۱ هزار کیلومتـــر افزایـــش دهیم زیـــرا قبل از انقالب تنها دو میلیون خودرو داشتیم امـــا االن حـــدود 20 میلیـــون خـــودرو داریم و ســـالی یـــک میلیـــون خودرو اضافه میشود.»

طرحهای آزادراهی دو خصوصیت دارد؛ اول آنکـــه باید دولـــت در تأمین مالـــی آن حضور داشـــته باشـــد و دوم آنکه از فاینانس و منابع مالی خارجی نیز باید استفاده شود تا کار پیش برود. از این نظر نســـبت به بخشهای دیگر نیازمند تدبیر بیشتری است.

در این بـــاره آخونـــدی اذعان کرد: «اتفاقـــات خوبـــی در حـــوزه قانـــون مشـــارکت رخ داده و ایـــن یکـــی از بهترین قوانینی اســـت که در اصفهان انجام شـــده است و اجازه مشارکت در همه حوزههای هوایـــی، زمینی، ریلی را میدهـــد. آییننامـــه ایـــن قانون که قدیمی بوده و بر آزادراه متمرکز بوده اســـت، ســـاخت را در اختیـــار دولت و هزینه را بـــر عهده بخـــش خصوصی قـــرار داده بود. ما این قانـــون را تغییر دادهایم و ســـاخت را بـــر عهده بخش خصوصـــی و بـــه صورت شـــریک قرار دادیم تا مشـــکالت این آییننامه حل شـــود.با همیـــن آییننامه چنـــد هزار میلیارد تومان قرارداد بستهایم. توجه ســـرمایهگذاران گســـترش پیـــدا کرده اســـت و 0۷ درصد بخـــش خصوصی

و 30 درصـــد بخـــش دولتـــی در این پروژههـــا شـــریک هســـتند و دوره بازگشت تسهیالت 2۱ ساله است.

آخوندی اظهار کرد: کار دیگری کـــه باید انجـــام دهیـــم، بحث ریل اســـت و همیشـــه باید از گذشتگان تشـــکر کرد اما حجم نقـــل و انتقال هـــم پرمخاطـــره و هـــم وقتگیـــر اســـت. در برنامـــه ششـــم توســـعه تـــالش بر ایـــن اســـت کـــه راهآهن را زنـــده کنیـــم و بخـــش عمـــدهای از حمـــل و نقـــل قابـــل انتقـــال به راهآهن اســـت و شـــاید زمان بگیرد اما باید به آن سمت برویم.

وی افزود: در حوزه بار در اصفهان با توجه به تولید 0۱ میلیون تن فوالد و ذوبآهـــن باید نقـــل و انتقال آنها

را به ریـــل منتقل کنیم زیرا حجم بار در جاده اتالف انرژی است و در ریل یک ششـــم انرژی مصرف میشود و همچنین ایمنی آن بهتر است.

وزیر راه و شهرســـازی خاطرنشان کرد: راهآهن خط دوم زرینشـــهر به بافق ۵6 کیلومتر پیشرفت کار داشته و از ســـریعترین پروژههـــای در حال انجام است. این پروژه بسیار مهم از نظر اشـــتغال، ایمنی و صرفه انرژی و از جهت مســـافر نیز صرفه بهتری پیدا میکند.

آخونـــدی در پایـــان اظهـــار کرد: امید اســـت با عزمی ملی و تفاهمی متقابـــل میـــان دولـــت و بخـــش خصوصی بتوانیـــم کارهای بزرگی را انجام دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.