قرارداد 6 فروند «ایتیآر» نهایی شد 20 فروند دیگر در مرحله تنظیم

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران:

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

مدیرعامـــل هواپیمایـــی جمهـــوری اســـالمی ایـــران از اختصـــاص دو هواپیمای ATR پســـابرجامی بـــه فرودگاه بندرعباس و پرواز آنها به 0۱ شهر بزرگ کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، فرزانه شرفبافی مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اســـالمی ایران«هما» در مورد شرایط خطهای پروازی هواپیماهای ATR تازه خریداری شده، اظهار کرد: براســـاس برنامهریزیهای انجام شـــده برای هواپیماهای ATR پســـابرجامی، دو فروند هواپیمـــای ATR خریداری شده در استان هرمزگان مستقر خواهد شد.

وی بیان کرد: این هواپیماها، هواپیماهای نویی هستند کـــه گروه پـــروازی و خدمـــه پـــرواز ایرانی با آنهـــا فعالیت خواهند کرد، پروازها از طریق شهر بندرعباس به شهرهای مختلفی صورت خواهد گرفت که 0۱ شـــهر بزرگ را مانند زاهـــدان، کرمـــان، یزد، شـــیراز و کیش در نظـــر گرفتیم که شهرهای دیگری نیز مدنظرمان است.

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اســـالمی ایران افزود: ترجیح میدهیم این هواپیماها، در منطقه حاشیه خلیج فارس پروازهای منطقهای نیز داشـــته باشند که در حدود یک تا دو مـــاه آتی برنامهریـــزی برای پروازهـــای خارج از کشور برای هواپیمای ATR در دستور کار است.

وی دربـــاره ظرفیت این هواپیماهـــا گفت: ظرفیت این هواپیماها بین ۵6 تا 0۷ نفر اســـت که مسافران را جابهجا میکند و تهاتر پروازی به صورتی اســـت که ســـعی کردیم حداکثر تعداد پرواز را از بندرعباس داشته باشیم.

شـــرفبافی تصریح کرد: پروازها ســـه مسیر پروازی را هر روز به صورت رفت و برگشـــت انجام خواهد داد و ترجیح میدهیم که پروازها با حداکثر ظرفیت مســـافری پر شود و انشاءاهلل استقبال خوبی از آنها صورت خواهد گرفت. وی افزود: در هر مسیر رفت و برگشت سه پرواز داریم که با دو فروند هواپیما 6 پرواز در روز خواهیم داشت و اگر وضعیت بخوبی پیش رود، به 0۱ پرواز در روز خواهیم رسید. ■ قرارداد خرید 6 فروند «ایتیآر» نهایی شد

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اســـالمی ایران«هما» با بیـــان اینکـــه ورود ایـــن هواپیمـــای ملخـــی و راهاندازی مســـیرهای پروازی از دســـتاوردهای برجام است، تصریح کـــرد: قرارداد خرید شـــش فرونـــد دیگر از ایـــن هواپیماها نهایی شـــده و قرار است قرارداد 20 فروند دیگر نیز تنظیم شود. به گزارش ایسنا، فرزانه شرفبافی در جمع خبرنگاران در مراسم ورود دومین هواپیمای ATR جدید در فرودگاه بینالمللـــی بندرعبـــاس، افزود: این هواپیما در 0۱ مســـیر هوایی داخل کشور پرواز میکند.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران در بندرعبـــاس اضافه کرد: مرحله بعـــدی، یعنی پرواز در مســـیر کشورهای حاشـــیه خلیجفارس نیز در حال بررسی اســـت. شـــرفبافی با بیان اینکه ورود این هواپیمای ملخی و راهانـــدازی مســـیرهای پـــروازی از دســـتاوردهای برجام اســـت، تصریح کرد: قرارداد خرید شش فروند دیگر از این هواپیماها نهایی شـــده و قرار است قرارداد 20 فروند دیگر نیز تنظیم شود.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران با اشـــاره به اینکه این هواپیماها در اســـتانهای اصفهان و فارس اســـتفاده میشـــود، ادامه داد: گام بعدی گسترش اســـتفاده از این نوع هواپیماها در همه فرودگاههای کشور اســـت. وی اضافه کرد: در مرحله نخســـت ایـــن دو فروند هواپیمـــا از بندرعبـــاس به مقصد فرودگاههای شـــهرهای ابوموســـی، بندرلنگه، کیـــش، اصفهان، شـــیراز، زاهدان و در مرحله دوم به کشـــورهای حاشـــیه خلیجفـــارس پرواز میکنند.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران اضافه کـــرد: ATR هواپیمای دوموتوره، میانبرد منطقهای اســـت و توانایی پیمودن مســـافت 00۵۱ تـــا ۱600 کیلومتر را دارد. وی افـــزود: یکـــی از اولویتهای مـــا رونق دادن به فرودگاههای کوچک کشور است که بنا داریم در مسیرهای بندرعباس، بندرلنگه، عسلویه، زاهدان، ابوموسی، چابهار، ایرانشهر، کیش، اصفهان، شیراز و اهواز، پروازهای کوچک ATR را فعال کنیم.

شـــرفبافی در پایان گفت: امیدوارم تا پایان سال ۸۱02 هواپیماهای جدید ATR طبق تعهد شـــرکت ایتالیایی به ایران بیاید تا شاهد توسعه ناوگان هوایی در تمامی مناطق جنوب، شمال، شرق و غرب کشور باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.