متوسط سن مدیران کشور 8 سال کاهش مییابد

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

معــــاون رئیــــس جمهــــوری و رئیــــس ســــازمان اداری و استخدامی کشــــور گفت: با بهکارگیری نیروهای جوان تر، تا پایان برنامه ششــــم توســــعه متوسط سن مدیران کشور حداقل هشت سال کاهش پیدا میکند. جمشید انصاری در جمــــع خبرنگاران افــــزود: هماکنون میانگین ســــنی مدیــــران میانی به باالی کشور، بیش از ۷4 سال است که قصد داریم این رقم را به سن 40 سال برسانیم. این مســــئول خاطرنشان کرد: تصمیمهایی در شــــورای عالی اداری کشور در این زمینه گرفته و ابالغ و بر اساس آن برخی از شرایط احراز شغل مدیریت تسهیل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.