گردش مالی 6 هزارمیلیاردی لیزینگهای خودرو

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

در حالی حجـــم زیادی از عملیات شـــرکتهای لیزینگ رســـمی و دارای مجـــوز در بـــازار بـــه واگذاری خـــودرو اختصـــاص دارد که این شـــرکتها حدود 6 هزار میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند. بـــه گزارش ایســـنا، در حـــال حاضر حـــدود 33 شـــرکت لیزینگ در کشـــور مجوز قانونی دارند که در بخشهایی شامل کاالهای بادوام، خودرو و ماشینآالت و همچنین اقالم سنگین فعالیت میکنند. با این حال عمده تسهیالت بهدلیل وجود تقاضا لیزینگی روانه حوزه خودرو میشـــوند. بر اســـاس آخرین آمار دریافتی از وضعیت مالی شرکتهای لیزینگ خودرو آنها در سال گذشته حدود 6 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.