همه روستاهای کشور دارای طرح هادی شدند

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

معاون عمران روســـتایی بنیاد مسکن کشـــور از روستاهای شهرستان داراب فـــارس بازدید و اعالم کرد: 39 هزار و 0۷۷ روســـتای باالی 20 خانوار در کشـــور وجود دارد که امســـال همه این روستاها دارای طرح هادی روســـتایی شـــدهاند. به گزارش ایرنا، محمدرضا شـــاملو اظهار داشـــت: تهیه طرح هادی به منزله آغاز عملیات اجرایی طرح هادی اســـت و نوید بخش برنامهریزی توســـعه برای یک دوره 0۱ ســـاله در روستاها اســـت، با اجرای طرح هادی چهره روستاها متحول میشود و امیدها برای رفـــع محرومیت و افزایش رضایتمندی مردم بیشـــتر میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.