نیم نگاه

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

■ کاهش ۱4۱ کیلومتری مســـیر موجب کاهـــش آلودگی و ترافیک شهر اصفهان، انتقال سریعتر کاال و مسافر به پایتخت و استانهای شمالی و غربی کشور نیز شد ■ این قطعه، آخرین قطعـــه آزادراه کنارگذر غربی اصفهان بود و بـــه این ترتیب این آزادراه به طـــول ۰9 کیلومتر به طور کامل زیر عبور ترافیک قرار گرفت ■ امسال ســـال طالیی در طول تاریخ ایران در توسعه ریلی و برای خطوط ریلی است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.