شـــرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران تولید نفت اوپک ۰۰4 هزار بشکه در روز افزایش یافت

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

ســـازمان کشـــورهای صادرکننـــده نفت (اوپک) در گـــزارش ماه اکتبر خـــود اعالم کـــرد، تولیـــد نفت این ســـازمان در سه ماه ســـوم ۷۱02 به 32.۷ میلیون بشـــکه در روز رسیده اســـت که نســـبت به ســـه ماه دوم 004هزار بشکه در روز افزایش دارد. به گزارش ایرنا، بر اســـاس گزارش مذکـــور، عرضه نفـــت غیراوپک در ســـه ماه سوم امســـال در مقایسه با سه ماه دوم تغییر نکرده و در سطح 3.۷۵ میلیون بشـــکه در روز ثابت مانده است. /

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.