یاران امام(ره) را همانگونه که بودند، معرفی کنید

عدهای مؤمنین بعد از فتح هستند که به امید غنایم می آیند

Iran Newspaper - - اقــــتصادی - مراسم تجدید پیمان فرمانده، مسئوالن و کارکنان نیروی انتظامی با امام (ره)

سیدحســن خمینــی بــا اشــاره بــه اینکــه اطالعــات دقیقــی از زندگــی صحابه پیامبر و ائمه(ع) وجود ندارد و زندگینامه روشــنی از آنها نوشــته نشده است، گفت: نباید اجازه دهیم که یاران امــام خمینــی(ره) هــم بــه سرنوشــت صحابــه پیامبــر(ص) و ائمــه(ع) دچار شــوند. به گزارش ایســنا، نــوه بنیانگذار انقالب اسالمی در مراسم گرامیداشت شــهید آیــتاهلل اشــرفی اصفهانــی در مســجد امیرالمؤمنیــن(ع) اظهار کرد: به زندگی یاران پیامبر(ص) و ائمه(ع) توجه کافی نشده است و ما حتی تاریخ فوت بعضی از این یاران را نمیدانیم. وقتی هم که ندانیم آنها چگونه زندگی کردهاند، نمیتوانیــم از آنها برای خود الگویی داشته باشــیم. یادگار امام (ره) ادامــه داد: ما اکنون نبایــد اجازه دهیم چنیــن سرنوشــتی بــرای یــاران امــام خمینی(ره) رقم بخورد. باید نقش هر کــس را همانطور که بوده اســت، بیان کنیــم؛ مخصوصاً ایــن روزها و ســالها که دســت ما از نســل اول انقالب خالی میشــود و بــا از دســت دادن آنهــا مــا دایرةالمعارفی از اطالعات را از دســت میدهیم.

بــه گفتــه وی« اگــر بــه ایــن مســأله توجه نکنیــم اصل حوادث به درســتی تعریــف نشــده، نقــش افــراد بــه دروغ نقل میشــود و حــب و بغضهــا افراد را کوچک و بزرگ میکند.» سیدحســن خمینــی با اشــاره بــه اینکه یــاران امام (ره) از مبــارزه بــرای خــود بــه دنبــال طمعی نبودند، اظهار داشــت: عدهای مؤمنین بعد از فتح هســتند که به امید غنایم میآیند و وقتی کار ســخت شود، میرونــد امــا یــاران امــام(ره) بــه امید قــدرت سیاســی، منزلــت اجتماعــی و نــان و نوایی برای خــود نبودند چون در آن ســالها خبری از اینهــا نبود. یکی از نزدیکتریــن دوســتان امــام (ره) حاج شــیخ حســن صانعــی یــک بار بــه من گفــت که مــن و پدرت روزها را به شــب میرســاندیم و چشممان به در خشک میشــد کــه کســی بــه مــا ســالم کنــد. یــادگار امــام (ره) ادامــه داد: این یاران امــام (ره) آمــاده بودند و مــرد روزهای مصیبــت، ســختی و غربــت امــام(ره) بودند. بســیاری از ایــن مصیبتها هم از ناحیه مقدســان بــود. آنها ظرف آب فرزنــد امــام(ره) را هــم آب کشــیدند. امــام (ره) میگفــت خــون دلــی کــه از اینهــا خــورده از هیــچ کــس دیگــری نخورده اســت. بــا وجود ایــن مقاومت یاران امام(ره) در مقابل این مقدسها ســختتر بود. وقتی امــام(ره) به نجف رفت همه جمع شــدند کــه بگویند این ســید بیســواد اســت. البتــه نمیگویم کــه همــه آنهــا عامــل ســاواک بودنــد؛ بعضیهــا ســاواک در درونشــان بــود. در ایــن شــرایط یارانــی کــه مقاومــت کردنــد معــدود بودند و چــوب طعن و نفرین آنهــا را خوردنــد. دوران مبارزه، دوران ســخت زنــدان، تبعید، شــکنجه و اعــدام بــود. سیدحســن خمینــی بــا بیــان اینکه شــهید اشــرفی اصفهانی از

شــاگردان و یاران امــام (ره) بود، گفت: مــا وظیفــه داریم یــاران امــام (ره) را با ویژگیهایشــان به آیندگان بشناسانیم. ما بایــد آنهــا را همانگونه کــه بودند، معرفــی کنیــم. وی در پایــان گفــت:

جامعــه بــا تمــام فــراز و فــرودی کــه داشــته باید با همین انسجام و وحدت راه خــود را ادامــه داده و مشــکالت را پشتسر بگذارد. اگر همه با هم باشیم میتوانیم از همه مشکالت عبور کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.