عارف: لیست اعضای فراکسیون امید را اعالم میکنیم

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: اگر تاکنون در انتشــار نام اعضای فراکســیون امید تعللی صــورت گرفته به خاطــر مالحظه حال برخــی افراد بود که در جلســات خصوصی برخی مالحظات شــخصی را مطرح میکردند؛ ولی در آیندهای نزدیک لیســت اعضای فراکســیون امید اعالم میشــود. به گزارش ایلنا، وی در دیدار با اعضای شورای مرکزی سازمان جوانان و دانشجویان حزب اعتدال و توســعه تصریح کرد: از همان ابتدای تشــکیل فراکسیون امید دو گروه تالش کردند فراکسیون امید را به حاشیه ببرند؛ یک گروه افرادی بودند که تالش کردند با شبیهسازی با یکی از ادوار مجلس، تشکیل فراکسیون امید را در راستای ضدیت با نظام و تعبیرات بیربطی از این دست تلقی و القا کنند، گروه دوم هم کســانی بود که با نردبان لیســت امید وارد مجلس شــدند اما با گروه اول همسو شــدند و به بهانــه «دوری از تندروی»، راهشــان را از ما جدا کردنــد؛ در حالی که منش و روش اعضای فراکســیون امید نشــان داد هیچ میانهای با تندروی ندارد و به دنبال مطالبات بحق مردم هستند و همواره به شعار اصلی خود که امید، آرامش و رونق اقتصادی است، پایبند است. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقبال جامعه و جوانان به رویکرد «اعتدال» تصریح کرد: امروز کشور ما بیش از هر زمان دیگر به آرامش نیاز دارد. تریبونی شدن اختالفات مسئوالن بــه آرامش کشــور و نیز به اعتمــاد مردم لطمه میزند. چه نیاز اســت که برخی اختالفنظرهای طبیعی بین مســئوالن در تریبونها مطرح شــود؟ کشور به کار و تالش برای حل مشــکالت مــردم نیاز دارد نه مجادالت مســئوالن با یکدیگر. دســتاوردهای همــه قوا از جمله دســتاوردهای دولت عملکرد نظام محســوب میشود ؛به گونهای سخن نگوییم که دستاوردهای نظام را زیر سؤال ببریم. ■ توضیح عارف درباره «ائتالف» با غیر اصالحطلبان عــارف همچنیــن دربــاره اظهــارات اخیر خــود درخصــوص «ائتالف» کــه مورد پرســش یکــی از حاضریــن در جلســه بود نیز بیــان کرد: مــا به ائتــالف در داخل یک جبهه سیاســی و گروههای همسو البته با ســاز و کار شفاف و مشخص اصرار داریــم. احــزاب عضو یــک جبهــه در چارچوبهای مشــخص میتوانند ائتالف کنند و تشکیل شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان هم در همین راستا بود. ائتالف با جریانات رقیب هم به صورت اقتضایی و برحســب ضرورت میتواند انجــام شــود. وی با تأکیــد بر اینکه اعالم راهبــرد انتخاباتی برای انتخابات ســال ۸۹ بســیار زودهنگام است، مهمترین مسأله جبهه اصالحات را در حال حاضر انسجامبخشــی به تشکیالت دانست و از همه نخبگان اصالحطلب خواست در مسیر وحدت و همگرایی این جریان سیاسی گام بردارند و به انسجامبخشی این جریان کمک کنند. رئیس فراکســیون امید مجلــس در ادامه از رئیس جمهوری خواست معاونت امور جوانان رئیس جمهوری تشکیل دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.