حمایت امام جمعه زنجان از ورزش بانوان

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

نماینــده ولــی فقیه در اســتان و امام جمعه زنجــان با بیان اینکــه ورزش برطــرف کننــده فقــر حرکتــی بانوان اســت ، گفــت: مســئوالن ورزشــی به خاطر اهمیت سالمت بانوان ورزش را در بیــن ایــن قشــر ترویــج کنند. به گــزارش ایرنــا، حجتاالســالم علی خاتمی در جمع شماری از مسئوالن ورزش و جوانــان اســتان، بــا انتقاد از برخورد افراطــی و تفریطی با ورزش بانــوان، تصریح کرد: موافــق ورزش بانــوان هســتیم و بایــد در چارچوب و با حفظ حدود شرعی باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.