سایتهای سیار موبایل در مرز مهران نصب شد

Iran Newspaper - - فنـــــاوری -

در فاصله کمتر از یک ماه مانده تا مراسم اربعین حسینی و پیاده روی زائـــران حرم اباعبداهلل الحســـین، اپراتورهای تلفن همراه تجهیزات ارتباطـــی خود را در مـــرز مهران نصـــب کردند. به گـــزارش مهر، در راستای خدماترسانی مطلوب به زائران اربعین، نصب و راهاندازی ســـایتهای BTS پرتابل در منطقه مرزی مهران توســـط اپراتورهای موبایل آغاز شـــد. هفته گذشـــته وزیر ارتباطات دستور تشکیل کمیته پیگیری ارتباطات اربعین با محوریت شرکت ارتباطات زیرساخت و حضور اپراتورهای تلفن همراه را صادر کرد و براین اســـاس مقرر شد کارگروهی جهت ارتقای کیفیت ارتباطی عتبات عالیات در مراســـم اربعین حسینی ایجاد شود. همچنین با ارزیابی و پیشبینی نیازهای ارتباطی و اســـتفاده از ظرفیتهای کلیـــه بخشهای مختلف وزارت ارتباطات، امکانات اپراتورهای داخلی، منطقهای و بینالمللی، قرار است برنامهریزی الزم و دقیق برای تأمین ارتباطات و زیرساختهای مخابراتی درجهت ارائه خدمات با کیفیت مناسب به زائران اربعین فراهم شود. در این راستا اداره کل ارتباطات و فناوری اطاعات استان ایـــام از آغاز نصب و راهاندازی بیش از 11 ســـایت BTS پرتابل (قابل حمل و ســـیار) در مرز مهران توســـط ۳ اپراتور تلفن همراه خبر داده است. درهمین حال مطابق اعام این اداره کل، کانکسهای اینترنت وای فای )wifi( این اپراتورها نیز برای ایجاد «چتر اینترنت وای فای» در منطقه مرزی مهران در حال آمادهسازی و راهاندازی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.