تولید گوشیهای همراه برندهای معروف در ایران

Iran Newspaper - - فنـــــاوری -

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات درباره تولید گوشــــیهای تلفن همراه از ســــوی برندهــــای معــــروف در داخل کشــــور گفــــت: مذاکراتی صورت گرفته اســــت و منتظر پیشنهادهای شرکتها هســــتیم. به گزارش ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به این سؤال که آیا برای تولید موبایل در ایران با این برندهای معروف مذاکرهای شده است یا خیر، گفت: بله، این اتفاق صورت گرفته اســــت. وی تأکید کرد: این کار در راستای مقابله با قاچاق کاال صورت خواهد گرفت اما مســــتلزم آن اســــت که ما شرایط را برای تولیدکنندگان تســــهیل کنیم. وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: به لحاظ اقتصادی باید وضعیت موجود را بررسی کنیم تا شرایطی فراهم کنیم که تولیدکنندگان گوشی با توجه به بازار گستردهای که در ایران وجود دارد خط تولید خود را در کشــــورمان ایجاد کننــــد و از طرفی صادرات به منطقه را هم داشته باشند. جهرمی عنوان کرد: منتظر ارائه پیشنهادها هستیم تا ببینیم بستههای مورد نظرشــــان چیست. وی ادامه داد: بعد از ارائه پیشــــنهادات باید آنها را در دولت بررســــی کنیــــم و با هماهنگی ســــایر وزارتخانهها اقدامــــات الزم را انجام خواهیــــم داد. وزیر ارتباطات درباره اینکه با چه شــــرکتهایی مذاکره صورت گرفته اســــت نیز گفت: شرکتهای مهم و اصلی و معلوم هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.