اجرای طرح رجیستری برای مردم هزینه ای ندارد

Iran Newspaper - - فنـــــاوری -

رئیس ســــازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگوالتوری) خبر منتشر شده در یکی از رســــانههای فارســــی خارج از کشــــور درباره غیرفعال شــــدن گوشیهای تلفن همراه در دســــت مردم با اجرایی شــــدن طرح رجیســــتری را تکذیب کرد. به گزارش«ایران»، حســــین فاح جوشــــقانی ضمــــن تکذیب این خبــــر گفت: طرح رجیستری از 28 مهرماه آغاز میشود که البته فاز نخست آن، مانیتورینگ است و در این فاز اجرای رجیستری از یک سری مدل محدود شروع میشود. وی با تأکید بر اینکه در اجرای طرح رجیستری از مردم به هیچ عنوان پولی به عنوان گمرک گرفته نمیشود، افزود: این موضوع هیچ هزینهای برای مردم نخواهد داشت. فاح اظهار کرد: گوشــــیهایی که تاکنون وارد کشور شده و گوشــــیهایی هم که در دست مردم اســــت، در طرح رجیستری مجاز تلقی میشود و لذا جای هیچ نگرانی برای مردم نیست.بنابر این گزارش، یکی از رسانههای فارسی خارج از کشور طی خبری اعام کرده بود که گوشــــیهای تلفن همراه در دســــت مردم که از مبادی غیررسمی وارد کشور شدهاند، با اجرای طرح رجیستری غیرفعال می شود و برای فعال شدن نیاز به پرداخت 15 درصد عوارض گمرکی است که این خبر تکذیب شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.