نیم نگاه

Iran Newspaper - - گــــزارش -

یک عدد ســـیبزمینی 100 گرمی 25 لیتـــر آب میخورد و یک عدد ســـیب 100 گرمی 70 لیتر اما سیب آذربایجان غربی ما در کشورهای دور و بر خواهان بیشتری دارد تا سیبزمینی همین استان یا استان اردبیل. معنی این حرف این است که خارجیها با محصوالت آببر ما میانه بهتری دارند.

ســـاالنه بیش از052 میلیارد لیتر آب معادل 250 میلیون متر مکعببرایصادرات005 هزارتنهندوانهصادرمیکنیمبماند که این رقم تا 700 هزار تن نیز در سالهای گذشته نیز رسیده و باز از انصاف نگذریم که از ســـال 95 به این سو با سیاستهای آبی دولتمیزانمصرفهرکیلوهندوانهتا682 لیترنیزپایینآمده کهمعادل341میلیاردلیترآباست.

مســـئوالن وزارت نیرو، قیمت تمام شـــده آب کشاورزی را تقریبـــا مجانی میدانند و شـــاید به این دلیل هم هســـت که کشـــاورزان بی محابا به کشت محصوالتی اقدام میکنند که گرچه میزان آب مصرفیشـــان زیاد اســـت، اما سود حاصل از فروششان اندک اســـت و گاهی حتی برای کشاورز ضرر و زیان هم به همراه دارد اما کشاورزان برای اینکه شغل و تولید خود را حفظ کنند، همچنان به ٱن اشتغال دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.