جدول ويژه

Iran Newspaper - - گــــزارش -

-1 تأليف کننده- خوشمزه- گويش -2 اثري از لوئي شارل آلفرد دوموسه -3 نفس بلند- شماره حساب بانکي ايران- ميوه ترش و شيرين- روي آوردن بخت و اقبال -4 اهلي- پاداش نيکي يا بدي- حفره -5 ورزش توپ و راکت- انحنا- واضع بنياد انواع -6 حشره سرخ- خودروي ايراني- همدستان -7 از عناصر فلزي که در ساخت وسايل جراحي استفاده مي شود- چراگاه ايالت -8 از اساطير مصر باستان- بازرگان- مقياس تعيين شده براي نمره درس- آب در لغتمحلي -9 از بروج فلکي- پزشک انگليسي که کاربرد واقعي واکسيناسيون را کشف کرد -10 کشوري در قاره کهن- قشنگ و ظريف- تکان خوردن -11 سالم- ظرف بزرگي در آشپزخانه- کراهت -12 بتازگي صاحب مالي شده- آب مرواريد- کلمه شرط -13 لباس- محافظين ويژه- شهر قديمي خوزستان- آش -14 کارگردان فيلم بيســــت و يک روز بعد (روي پرده سينما) -15 ابــــواب- آنچــــه چهارپايــــان بخورند-کارباميد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.