مجابی بودن سخت است

Iran Newspaper - - اقتصادی - اردشیر رستمی شاعر و گرافیست

می توان نویســـنده بود، میتوان شـــاعر بود، میتوان نقاش، مجســـمه ســـاز، کاریکاتوریســـت، طنزپـــرداز، فیلمســـاز، منتقد، کارگردان،بازیگر، نوازندهوآهنگسازبود،میتوانکارشناسومدیر هم بود، میتوان پدر و همسر خوب بود. میتوان انسان شریف و بزرگ هم بود، اما بســـیار سخت است جواد مجابی بودن. جناب مجابی عزیز، وجود شـــما برای زمین مایه خیـــر و برکت و زیبایی ‪ِ َ‬ است.سایهتانبرسرزمینمستدامباد،تولدتانمبارک...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.