سیدحسن‌نصراهلل:‌حریری‌در‌بازداشت‌خانگی‌سعود‌یهاست

Iran Newspaper - - صفحه اول -

گروه جهــان/ دبيركل حــزباهلل لبنــان با تأكيد بــر اينكه اســتعفای «ســعد الحريری»، نخســتوزير لبنان ناشــی از اجبــار ســعودیها بــوده، اعام كــرد: ريــاض از تلآويو خواســته اســت در قبــال دريافــت هزينــهای قابــل توجه بــه لبنان حمله كنــد. وی دليــل اين اقــدام را عصبانيت سعودیها از شكستهايشان در سوريه و يمن عنوان كرد.

به گزارش ايرنا، «سيدحســن نصراهلل» در ســخنرانی خود در مراسم اربعين حسينی و «روز شهيد حزب اهلل» كــه به صورت ويدئو كنفرانــس در حومه جنوبی بيروت و شــهرهای ديگر انجام شــد، بــه تحليل وقايــع يک هفته اخيــر در خاورميانــه پرداخــت و گفت: از روز شــنبه لبنان را وارد يــک بحران سياســی و مرحله مهمــی كردهاند كه كم كردن خطرات ناشــی از آن به دســت خــود لبنانیها اســت. وی ســپس بــه مــرور حــوادث پرداخــت و گفــت: پيــش از رويدادهــای اخيــر، در دوره خوبی قرار داشــتيم. رئيس جمهوری انتخاب شــده و دولت تشكيل شده بود و امنيــت و ثبات بینظيری در كشــور برقرار شــده بود. در ايــن وضعيت، ناگهــان گروههای سياســی بــا فراخوانده شدن نخستوزير به رياض و مجبور كردن وی به استعفا از عربســتان ضربــه خوردند. نصراهلل ســپس بــا تأكيد بر اينكه ســعد حريری حتــی يک كلمه از بيانيه اســتعفای خود را ننوشــته بود بلكه ســعودیها اين بيانيه را نوشــته بودند، اظهار داشــت: حريری در عربســتان در بازداشت خانگی به سر میبرد و اجازه بازگشت به لبنان به وی داده نمیشــود. سعودیها میخواهند نخســتوزير جديدی را به لبنان تحميل كنند و حتی با جريان المســتقبل هم مشــورت نكردهاند. ما نيز همصدا با جريان المستقبل و فراكسيون المســتقبل خواهان بازگشت حريری به لبنان هستيم. ممكن اســت وقتی حريری برگردد از استعفای خود برگردد، ممكن اســت بر اســتعفای خود پافشــاری كند، حتی ممكن اســت برگردد و عليــه حزباهلل جنگ به راه بيندازد؛ اما مهم نيســت بعداً چه اتفاقی میافتد، آنچه مهم است، اين كه وی به كشور برگردد. پيشتر برخی رســانههای خبــری جهــان همچــون رويترز نيــز از حصر خانگی حريری در عربستان خبر داده بودند.

دبيــركل حزباهلل اســتعفای حريــری را غيــر قانونی دانست و تأكيد كرد: دولت كنونی در لبنان دولت قانونی اســت و مــا دعوت بــه آغــاز رايزنیهــای پارلمانــی برای معرفی نخســتوزير جديد را كه از ســوی عدهای مطرح میشود، تأييد نمیكنيم چون دولت كنونی قانونی است. ■ درخواستعربستانازاسرائیلبرایحملهبهلبنان

سيدحســن نصراهلل ســپس اقدامات اخير عربســتان را اعــام جنگ عليه كل لبنان و نــه صرفاً عليه حزباهلل

گزارشتکمیلیرادرصفحه02بخوانید.

دانســت و افزود: اطاعاتی در دست داريم كه سعودیها از اســرائيل خواســتهاند بــه لبنــان حمله كنــد و حاضرند ميلياردهــا دالر به اســرائيل بــرای ايــن كار پرداخت كنند. همانطور كه جنگ ۳۳ روزه سال ۲006 هم به درخواست عربســتان انجام شــد. دبيركل حزباهلل برهمين اســاس فرضيهجنگرژيمصهيونيستیعليهلبنانراغيرصحيح دانســت و گفت كــه اطاعات اين را نشــان نمیدهد. زيرا رژيــم صهيونيســتی میدانــد كــه هزينه چنيــن جنگی تا چــه حــد باالســت. نصــراهلل همچنين با اشــاره بــه اتهام عربستان سعودی مبنی بر اينكه «ايران موشک بالستيک وارد يمــن كرده اســت و آن را تحويل حــزباهلل داده تا به سمت عربســتان شــليک كند» تأكيد كرد: اين موشکها و پهپادهای هدايت شــونده توســط خود يمنیها ساخته میشــوند. «ســيد عبدالملــک الحوثــی» رهبــر شــريف و شجاعی است كه به حرفهايی كه میزند عمل میكند.

دبيركل حــزباهلل در پايان تأكيد كــرد: ايران در لبنان نفــوذ دارد امــا در مســائل لبنــان دخالــت نمیكنــد. امــا عربســتان در لبنــان نفــوذ دارد و در امــور لبنــان دخالــت میكنــد. وی خطاب بــه مدعيان دخالت ايــران در لبنان گفــت: يک مــورد با دليل نشــان دهيد كه ايــران در لبنان دخالــت كرده اســت. دبيركل حزباهلل با اشــاره به اينكه ســعودیها توان رويارويی با ايــران را ندارند برای همين میخواهــد از لبنــان انتقــام بگيرنــد، تأكيــد كــرد: همــه نقشههای عربستان در لبنان به شكست خواهد انجاميد همانطور كه در كشورهای ديگر شكست خورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.