حریری: ظرف دو روز آینده به لبنان برمیگردم

Iran Newspaper - - صفحه اول -

ســعد حریری، نخســت وزیر لبنان که روز چهارم نوامبر در عربســتان از مقام خود اســتعفا کرد، دیروز در توئیتر خود نوشــت، حالش خوب اســت و طی دو روز آینــده بــه لبنان باز خواهد گشــت. به گزارش ایســنا به نقــل از خبرگزاری رویتــرز، حریری در این پیــام توئیتری از مردم لبنان خواســت آرامش خود را حفظ کنند. وی همچنین عنوان داشــت که خانواده وی در عربســتان که آن را «کشور آنها» نامید، باقی میمانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.