دولت کنار مردم زلزلهزده خواهد بود

Iran Newspaper - - صفحه اول -

دولت با همه توان خود برای یاری آســیبدیدگان وارد عمــل شــده و در کوتاهتریــن زمــان ممکــن تالش خواهد کرد تا این معضل را حل و فصل کند ۱۱ هــزار خانه روســتایی و حــدود 4 هــزار و 500 خانه شــهری در ایــن زلزله تخریب شــده و نیاز به ســاخت 0۳ هزار مسکن جدید داریم مــردم باید خانههایشــان را بازســازی کنند و دولت باید کمک بالعوض و وام در اختیار آنها قرار دهد ثابت شد مردم بهتر از دولت برای خود خانه میسازند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.