دولت کنار مردم زلزلهزده خواهد بود

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی -

رئیس جمهوری کشــورمان روز گذشته برای بازدیــد از مناطــق زلزلهزده به کرمانشــاه ســفر کــرد. بــه گــزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری، حسن روحانی در فرودگاه کرمانشاه بــا تأکیــد بر اینکــه «همــه مــردم ایــران در کنار کرمانشــاه هســتند»، به آســیبدیدگان از زلزله اطمینــان داد که دولت با همه تــوان خود برای یــاری آســیبدیدگان، وارد عمــل شــده و در کوتاهترین زمان ممکن تالش خواهد کرد تا این معضل را حل و فصل کند.

وی بــه خبرنــگاران گفــت: دیــدار بــا مــردم قهرمان کرمانشــاه همیشــه جــزو آرزوهای من بــود، اما دلم نمیخواســت در چنین شــرایطی باشــد که مــردم امــروز غمدار و دچــار مصیبت باشــند و امیدواریم در روزهــای خوش و افتتاح طرحها خدمــت مردم عزیز و قهرمان این دیار بیاییم که همواره مرزبان خوبی برای کشور عزیز ایران بودند. رئیس جمهوری با ابراز تسلیت به خانوادههایی که عزیزان خــود را در این زلزله از دســت دادند و آرزوی سالمتی برای مجروحان گفــت: این درد و رنجی برای همــه ایرانیان بود و به نمایندگی از ملت ایران به مردم کرمانشاه تســلیت گفته و به آنان میگویم که همه مردم ما در کنار کرمانشاه هستند.

قدردانی از نیروهای مسلح و امدادی روحانی با تأکید بر اینکه «هیچ ایرانی نیست که امروز به فکر مردم کرمانشــاه نباشد»، اظهار داشــت: کســانی که اقــوام و بســتگان خــود را از دســت دادهانــد و آنهایی کــه در بیمارســتانها بســتری هســتند و خانــه و زندگــی خودشــان را از دســت دادهانــد، همــه بایــد در کنــار یکدیگــر بــرای رفــع این معضــالت تمام توانمــان را به کار بگیریــم. رئیــس جمهــوری بــا قدردانــی از ملــت ایران بــه خاطر همدلی و کمکهایشــان گفــت: بایــد از همه ملــت ایران اعــم از دولتی، نظامــی ، ارتــش، ســپاه و بســیج، هــالل احمر، نهادهای امدادی، بنیاد مسکن و وزارتخانههای بهداشــت، کشــور، راه و نیــرو و همــه آنهایی که تــالش کردنــد در ایــن روزهــا مشــکل آب، برق و جادههــا را حــل کننــد و مــردم را از زیــر آوارها نجــات دهنــد و بــه بیمارســتانها برســانند و همچنین از امداد هوایی تشکر کنم. هواپیماها و هلیکوپترهــا در این روزها تالش فوقالعادهای انجام دادنــد و اگر پرواز ایــن بالگردها در دیروز و امروز نبود، مســلماً روند کمکرســانی خیلی سختتر و مشکلتر میشد. روحانی همچنین از همــه کشــورهای همســایهمان و از همــه کشــورهایی که در این حادثــه با ملت ایران ابراز همدردی کردند، تشکر و سپاسگزاری کرد.

مســئول اصلــی بازســازی، بنیــاد مســکن است

رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه مســئول اصلــی بازســازی بنیــاد مســکن اســت، گفــت: خواهش میکنم همه مقامات دولتی و نظامی و همــه خیریــن و ســمنهای مردمــی بــه بنیاد مســکن کمــک کننــد و کار جداگانــهای انجــام ندهنــد البتــه بــرای خدمــات عمومــی اعــم از مسجد، بیمارســتان، مدرســه و غیره میتوانند برنامهریزی و تالش نمایند.

روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم بایــد خانههایشــان را بازســازی کننــد و دولــت بایــد کمک بالعوض و وام را در اختیار آنها قرار دهد، اظهار داشت: دولت در این روند تسریع خواهد کرد تا در حداقل زمان ممکن کار انجام شــده و مردم آســیبدیده از زلزله بتوانند ســامان پیدا کنند.رئیس جمهــوری افزود: بــرای مجروحان این حادثه از خداوند بزرگ شفای عاجل و برای همه مصیبتدیدگان از خداوند تقاضای صبر و اجر میکنم و میدانیم که دلگرمی همه مردم بــه رحمــت خداوند اســت و بیتردیــد خداوند مــردم را تنهــا نخواهد گذاشــت؛ مــردم، دولت و نیروهــای مســلح با همه تــوان در کنــار مردم خواهند بود.

بازدید از شهرستان سرپل ذهاب رئیس جمهوری روز سهشنبه در جریان سفر به استان کرمانشاه با حضور در شهرستان سرپل ذهــاب از مناطــق زلزلــهزده در این شهرســتان بازدید و بــا مردم این منطقه دیــدار و گفتوگو کرد. روحانی در این بازدید با توضیح مســئوالن ذیربــط در جریــان چگونگی خســارتها و روند امدادرســانی به مردم آســیبدیده از زلزله قرار گرفت. رئیــس جمهوری همچنیــن در فضایی صمیمــی با آســیب دیــدگان و مــردم زلزلهزده در ایــن شهرســتان دیــدار کرد و ضمن شــنیدن صحبتهــا و درد دلهایشــان، نظــرات آنهــا را دربارهنحوهامدادرسانیها،کمبودهاومشکالت موجود جویا شــد و دســتورات الزم برای جبران کاســتیها و رفع مشــکالت مردم را به مسئوالن مربوطــه صــادر کــرد. مــردم نیــز کــه از حضــور رئیس جمهوری در مناطق زلزلهزده کرمانشــاه خرســند بــوده و ایــن حضــور را مایــه تســکین آالمشــان میدانستند، مشکالت و خواستههای

خــود را با رئیــس جمهوری در میان گذاشــتند. رئیس جمهــوری در اجتماع مردم شهرســتان سرپل ذهاب ضمن تسلیت به خانوادههایی که عزیزان خود را در حادثه زلزله از دست دادهاند و آرزوی شــفای عاجــل بــرای آســیب دیدگان، گفــت: دولت برای بازســازی منــازل و کمک به زندگی آســیبدیدگان و کســانی که منازل آنها در این حادثه در شــهر یا روســتا دچار خســارت شــده، کمــک بالعــوض و وام بلندمــدت اعطا خواهد کرد. وی با اشــاره به نیــاز مردم به چادر و امکانــات زندگی موقــت در مناطق زلزلهزده، گفــت: عصر امروز ســتاد بحــران در کرمانشــاه تشــکیل و بودجــه الزم برای بازســازی و جبران خســارتهای وارد شــده بــه مــردم اختصاص داده خواهد شد.رئیس جمهوری تصریح کرد: بنیاد مســکن انقالب اســالمی تمام تــوان خود

را بــرای بازســازی منــازل مــردم بــه کار خواهد گرفت و همه دستگاههای مسئول نیز این بنیاد را کمک خواهند کرد. روحانی با اشــاره به اینکه حــوادث طبیعــی ماننــد زلزله، ســیل و طوفان آزمایــش الهی بــرای بنــدگان در مســیر یاری و کمک به همنوعان اســت، افــزود: دولت تالش میکند در این آزمایش موفق باشــد، کما اینکه از ســاعتهای اولیه وقوع ایــن حادثه تالش ما بر حل مشــکل مــردم بوده و همه دســتگاهها و مسئوالن در این راستا بسیج شدهاند.

نیــاز بــه ســاخت ۰۳ هــزار مســکن جدید داریم

رئیــس جمهــوری با تأکیــد بر اینکــه به طور مســتمر رونــد امدادرســانی و جبران خســارات مــردم ایــن منطقــه را پیگیــری خواهــد کــرد، ادامه داد: بیمارســتانهای تهران، کرمانشــاه و

اســتانهای معین برای ارائــه خدمات درمانی فوری به مصدومان این حادثه بســیج هستند. روحانی با اشــاره به اینکــه در این حادثه برخی ســاختمانهایی که به صورت تعاونی و دولتی ســاخته شــده و از عمر احداث آنهــا زمان کمی میگذرد، تخریب و دچار حادثه شدهاند، گفت: باید اشــکاالت و کاســتیهای موجود در ساخت ایــن بناهــا بررســی شــود و دولت مطمئنــاً این مســائل را دنبال کرده و مقصران را شناســایی و به مــردم معرفی خواهد کرد. رئیس جمهوری تأکیــد کرد: دولت مردم را تنهــا نمیگذارد و ما به عنوان خادم مــردم در کنارتان خواهیم بود. روحانی گفت: ۱۱ هزار خانه روســتایی و حدود 4 هزار و 500 خانه شــهری در ایــن زلزله تخریب شــده و نیــاز به ســاخت 0۳ هزار مســکن جدید داریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.