ثابت شد مردم بهتر از دولت برای خود خانه میسازند

روحانی در جلسه ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه:

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی -

رئیــس جمهــوری بــا تأکیــد بــر اینکــه «هیــچ جــای ایران نیســت که در غم مردم کرمانشــاه شــریک نباشــد»، اظهار داشــت: برای درمان، مســکن، امنیت و تأمیــن نیازمندی های فوری مــردم مناطق زلزلــهزده و کاســتن از آالم آنان بایــد همه تــوان و قدرت خود را بــه کار بگیریم و تــالش کنیــم تــا در کوتاهترین زمــان ممکن، خســارتهای ناشــی از ایــن حادثــه را جبــران کنیم. حســن روحانی عصر سهشنبه در جلسه ســتاد مدیریت بحران استان کرمانشاه با اشاره به اینکه برادری و اخوت ما امروز مورد آزمایش اســت، گفــت: وحــدت، اتحــاد و بــرادری میان مردم اســتان و سراســر کشور مشهود است و در ســایه این اخوت و برادری، بخوبی از مشکالت عبور خواهیم کرد. روحانی ضمن ابراز تأســف از حادثــه تلــخ وقــوع زلزلــه در شــهرهای ایــن اســتان و کشــته و زخمی شــدن تعداد زیادی از هموطنانمان، گفت: مردم اســتان کرمانشــاه از ابتــدای انقــالب و حتی پیــش از دوران دفاع مقــدس در راه دفــاع از کشــور بســیار فعــال و حاضــر در صحنــه بودهانــد. رئیــس جمهوری تأکیــد کــرد: مــردم کرمانشــاه پیشــتاز دفــاع از اســتقالل و عزت کشــور و انقالب بــوده و امروز همپــای انقالب و اســتقالل کشــور ایســتادهاند. روحانــی وقــوع وقایــع طبیعی همچــون زلزله را آزمایشــی از ســوی خدای متعال دانست که در آن کمبودها و کاســتیهای موجود مشخص میشــود و اظهــار داشــت: امــروز مدیریــت مســئوالن در بخشهــای مختلــف در معرض امتحــان و آزمایــش قــرار گرفتــه اســت. رئیس جمهوری با اشاره به اینکه در این گونه حوادث نباید به دنبال ریشــههای وقوع اتفاق بگردیم، چرا که بر همه آن دالیل واقف نیســتیم، گفت: امــروز دولــت و مســئوالن محلــی و منطقــهای مــورد آزمایــش و امتحــان قــرار گرفتنــد و باید تــالش کنیم تــا از ایــن امتحان ســربلند بیرون بیاییــم. روحانی با اشــاره به حضــور و همدلی مــردم آذربایجــان شــرقی در حادثــه ســیل در ایــن منطقــه و کمــک بــه همنوعــان، گفــت: در کرمانشــاه نیــز روحیــه همدلــی و کمــک به همنوعــان نمایان اســت و اولین کســانی که در این گونه حوادث به امداد یکدیگر میشــتابند، مردم هستند. رئیس جمهوری با اشاره به اینکه در لحظــات اولیــه وقــوع زلزله در کرمانشــاه با وزیر کشور تماس گرفته و دستور بسیج تمامی امکانات را برای کمک به مردم آسیبدیده در ایــن مناطق صادر کردم، گفت: امروز برادری و اخوت و همدلی در کشــور مــورد آزمایش قرار گرفتــه و همه ملت ایــران در غم و اندوه مردم کرمانشاه شــریک و سهیم هســتند و برای حل مشکالتشــان دلســوزی و کمــک میکننــد. روحانــی با تأکید بر ضــرورت برنامهریزی همه دســتگاهها و مســئوالن بــرای تســریع در رونــد کمکرســانی به مردم خاطرنشان کرد: اساس بــر این اســت کــه ســتاد بحــران بتواند شــرایط را مدیریــت و شــورای تأمیــن اســتان، امنیــت را در مناطــق مختلــف برقــرار کنــد کــه در ایــن راســتا نیز مســئولیت اصلی برعهده استاندار و پس از آن ســایر اعضای شــورای تأمین اســتان اســت. رئیس جمهوری با اشــاره به اینکه همه بخشهــا و مســئوالن بــرای کمــک به مــردم و انجــام فعالیتهــای مربــوط بــه خــود نیــاز به امنیــت دارند، گفــت: تقویت مدیریت صحیح بحران، نیاز ملی است و ما باید حوادث امنیتی در مســیر کمکرســانی بــه مردم را بــه حداقل رســانده و از بین ببریم که البتــه به دلیل آنکه کشــور ما، کشــوری حادثهخیز اســت، مسئوالن تجــارب ارزنــدهای در مواجهــه بــا حــوادث و بالیای طبیعی دارند.

روحانــی بــا تأکیــد بــر ضــرورت مدیریــت بحران، تأمین امنیت و رفع مشکالت زیربنایی در مناطــق زلزلــهزده، خاطرنشــان کــرد: امروز در میــان مــردم مناطــق زلزلــهزده، ســخنان و خواســتههای آنهــا را شــنیدیم کــه عمدتــاً در راســتای تأمیــن نیازهــای اولیــه، رســیدگی بــه مجروحــان و جبــران خســارتها بــود و حــق طبیعــی مــردم آســیب دیــده؛ رســیدگی بــه نیازهــای آنــان، اســکان موقــت و کمــک بــه بازســازی منازل است. رئیس جمهوری با بیان اینکه باید در راســتای تأمین امکانات ضروری نظیر چادر، پتو و آب آشامیدنی، اسکان موقت و بازســازی منــازل تــالش کنیــم، از اســتاندار کرمانشــاه خواســت تــا در راســتای برقــراری امنیــت کامل برای تســریع در کمکرســانی به مــردم مناطق آســیبدیده، جلســات شــورای تأمین اســتان را با جدیت دنبــال کند. روحانی همچنیــن از مســئوالن ســتاد بحران خواســت تــا تدابیــر الزم بــرای توزیــع اقــالم مــورد نیــاز مــردم را اتخــاذ کند.رئیــس جمهــوری حضور نیروهــای مســلح در صحنــه و امــداد هوایــی توسط هوانیروز و هالل احمر را بسیار تأثیرگذار در رونــد کمــک به حادثــه دیدگان عنــوان کرد و از تالشهــای آنهــا تجلیــل نمود.روحانــی با بیــان اینکــه پیشــنهادات بنیاد مســکن انقالب در راســتای کمــک به مردم و بازســازی مناطق آســیبدیده در جلســه روز چهارشــنبه دولــت مطــرح خواهــد شــد، بــر ضــرورت تســریع در روند اســکان موقت آسیبدیدگان تأکید کرد و گفــت: اگر مردم میخواهنــد در کنار خانههای خــود چادر نصب کنند، نباید مانع آنها شــویم و حتمــاً ایجــاد اردوگاه در محلــی غیــر از کنــار منازل مردم درســت نیســت. رئیس جمهوری بــا اشــاره بــه اینکه دولت بــرای اســکان موقت آســیبدیدگان در ماههایی که بازسازی منازل آنهــا طول میکشــد، کمــک بالعــوض در نظر خواهــد گرفت، گفت: به هر میــزان که کار را به مردم واگــذار کنیم، آنها خودشــان اقدامات را بهتــر، زودتر، ارزانتر و دقیقتــر انجام خواهند داد.روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن زلزله برخی از ســاختمانهایی که چند ســال بیشــتر از عمر آنها نمیگذرد تخریب شــدهاند، گفت: اگــر خــود مردم خانــه خــود را بســازند، بهتر از ایــن اســت که مــا بخواهیم بــرای آنها مســکن ایجــاد کنیــم. رئیــس جمهوری بــا بیــان اینکه بانکهــا و دولــت بایــد بــرای ارائــه کمکهــا و وامهــای بلندمــدت بــه آســیبدیدگان تالش کرده و فعال شوند، گفت: البته اقداماتی نظیر ســاخت مدرسه،بیمارستان، راه و تأمین برق و آب برعهــده دولت اســت که دولــت نیز تالش میکند ایــن اقدامات را هر چه ســریعتر انجام دهد. روحانی تأکید کرد باید همه توان و قدرت خــود را بــه کار بگیریــم تــا آالم مردم تســکین یافتــه و در زمان کوتاهی بتوانیم خســارتهای وارد آمده به مردم را جبران کنیم.

رئیــس جمهــوری با اشــاره بــه اینکــه امروز روز وحدت و همراهی ملت و مســئوالن است، اظهــار داشــت: وحدت، اتحاد و بــرادری مردم ایــران امروز مشــهود اســت و مطمئناً در ســایه ایــن وحدت و همدلــی میتوانیم از مشــکالت عبور کنیــم. روحانی در این نشســت همچنین بار دیگر به مردم غیور کرمانشاه و خانوادههای داغــدار در این اســتان تســلیت گفــت. پیش از ســخنان رئیس جمهوری، اســتاندار کرمانشــاه و جمعــی از مســئوالن گزارشــی از اقدامــات انجام شــده و روند امدادرسانی به زلزلهزدگان و تالشهــای صورت گرفتــه در راســتای ایجاد اســکان موقت، تأمین مــواد و اقالم مــورد نیاز مــردم، ارائــه خدمــات بهداشــتی، امــدادی و درمانــی و جبــران خســارات وارد شــده بــه زیرساختها را ارائه کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.