نقد حقوقی قصور و تقصیرها در «مسکن مهر»

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی -

در این صورت، ضمن جبران خسارتهای وارده به خاطر نارساییهایی که موجب از بین رفتن جان مردم شــده اســت، آنان را مطابق قانون مجازات اسالمی در آن قســمت که «افرادی کــه رعایت مقررات را نمی کننــد و براثر بی مباالتی به جان و مال مردم آســیب میرســانند» تحت تعقیب قرار بدهند. مضافاً اینکه مشــابه ســاختمانهای مســکن مهر در ســایر اســتانها و مراکز کشــور بیشــتر از تعدادی که در شــهرهای ازگله، ثالث باباجانی و ســرپل ذهاب و شــهرکهای اطراف آن ایجاد شــده اســت، در خطر بروز چنین آســیبهایی هســتند. از این رو، انجام این اقدامات قضایی میتواند زمینهســاز احســاس امنیت مردم این مناطق باشــد تا بار دیگر حوادثی مشــابه آنچه در ســرپل ذهاب و دیگر شــهرها روی داد، تکرار نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.