روحانی از مصدومان زلزله عیادت کرد

Iran Newspaper - - ســـــــیاســی -

رئیس جمهوری عصر ســه شــنبه در جریان سفر به استان کرمانشــاه با حضور در بیمارستان شهید طالقانی کرمانشاه، از مصدومان و مجروحان زلزله اخیر در مناطق مختلف غرب کشور که در این بیمارستان بستری هستند، عیادت و ضمن اهدای شاخه گل با آنها گفت وگو کرد. رئیس جمهوری با توضیحات وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی و مســئوالن امداد و درمان این بیمارســتان در جریان روند ارائه خدمات درمانی و پزشکی به آسیب دیدگان و مصدومان زلزله اخیر قرار گرفت. روحانی همچنین در گفت وگو و احوالپرسی با مردم و مصدومان مشکالت و کاستی های آنان را جویا شد و دستورات الزم را برای تسریع در روند درمان مصدومان صادر کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.