شکایت از پیمانکاران سازنده ساختمانهای غیر استاندارد

دستور رئیس جمهوری ؛ خواسته وزرای کشور و بهداشت

Iran Newspaper - - سیاسی -

ساختمانسازییکباردیگرسیاسیشد؛ این بار بعد از زلزله در اســـتان کرمانشاه. ویرانی ســـاختمانهای نوساز و خصوصاً پروژههای مســـکن مهـــر یک بـــار دیگر دامنه اختالفات بیـــن دو جناح موافق و مخالف دولـــت را افزایش داد. مخالفان دولت میگویند االن وقت انتقاد از دولت قبل بابت ساخت و ســـاز غیر استاندارد در مسکن مهر نیســـت و موافقان دولت اعتقـــاد دارنـــد اتفاقاتـــی کـــه بـــرای این ســـاختمانها در زلزله اســـتان کرمانشاه افتاد، اثبات انتقادات قبلـــی آنها درباره غیرکارشناســـی بودن مسکن مهر است. حـــاال درســـت در همین شـــرایط بحث شـــکایت از ســـازندگان ســـاختمانهای غیرمقاوم باال گرفته است. وزیر کشور در جلسهشورایهماهنگیمدیریتبحران کرمانشاه از دستگاههای اجرایی خواست تـــا از پیمانکارانـــی کـــه ســـاختمانهای مقاوم برای آنها نســـاختهاند، شـــکایت کنند. رحمانی فضلی گفته اســـت: «اگر بیمارستانی نوســـاز تخریب شده، حتماً باید از پیمانکارش شـــکایت شـــود. باید یکبار برای همیشه تکلیف این سازههای ناایمن مشـــخص شـــود.» این ســـخنان وزیر کشـــور ناظر به ویرانی بیمارســـتان اســـالم آباد غرب اســـت که تـــازه همین چند مـــاه پیش فاز دوم آن افتتاح شـــده بود و تخریبش باعث اعتراضات زیادی گشـــت. همزمان دیروز وزیر بهداشـــت هـــم در بازدیـــد از بیمارســـتان طالقانی کرمانشـــاه گفت: «مقصران در ساخت بناهـــای ناایمـــن درمانی را به دســـتگاه قضایـــی معرفی میکنـــم.» قاضیزاده هاشمی همچنین از دستگاه قضایی هم خواســـته اســـت که «از طریق روشهای قانونی با مجریان، پیمانکاران و یا ناظران این ساختمانها برخورد کند.» اینها همه در حالی اســـت کـــه صـــدای اعتراضات به کیفیت ســـاخت و ســـازها و خصوصاً مســـکن مهر در مجلس هم بلند شده و همزمانیکحقوقداننیزاعالمآمادگی کرده که شکایت از محمود احمدینژاد رئیـــس دولتهای نهم و دهـــم را بابت ساخت و ساز غیراستاندارد مسکن مهر، پیگیریکند.

مهمتر از همه اینها اما شاید سخنان رئیس جمهوری باشد که دیروز در جمع مردم سرپل ذهاب با اشـــاره به اینکه در ایـــن حادثه برخـــی ســـاختمانهایی که بهصورت تعاونی و دولتی ساخته شده و از عمر احداث آنها زمان کمی میگذرد، تخریـــب و دچار حادثه شـــدهاند، گفت: «باید اشـــکاالت و کاستیهای موجود در ســـاخت این بناها بررسی شـــود و دولت مطمئنـــاً ایـــن مســـائل را دنبال کـــرده و مقصران را شناسایی و به مردم معرفی خواهد کرد.» ■ پشتپردهایازچگونگیساخت مسکنمهردرکرمانشاه

روز دوشنبه محمدرضا حبیبی، عضو نظام مهندسی کرمانشاه در گفتوگویی بـــا «روزنامـــه ایـــران»، افشـــاگریهای جدیدی درباره مســـکن مهـــر انجام داد که بازتـــاب زیادی در رســـانهها و فضای مجازی پیدا کرد. وی گفت: «زمان شروع ساخت مسکن مهر در جلســـهای که در کرمانشـــاه با حضور وزیر راه و شهرسازی وقت برگزار شد، علی نیکزاد در آن جلسه اعـــالم کرد به خاطر کاهـــش هزینههای مســـکن مهر، مجریان ذیصالح در تمام کشـــور از ایـــن پروژهها حذف میشـــوند. در حالـــی کـــه مجری ذیصـــالح یکی از کنترلکنندههای اصلـــی و نماینده دائم کارفرما در ساختمانســـازی اســـت.» به گفته این عضو نظام مهندسی کرمانشاه، «همچنین هزینه نرخ نظـــارت از متری 24 هزار تومان به متـــری 3هزار تومان و هزینه ســـاخت از متری 600 هزار تومان به 300 هزار تومان در مسکن مهر کاهش یافت که همین کاهـــش قطعاً منجر به کاهش کیفیـــت و اســـتفاده از مصالح با اســـتانداردهای پایینتر در مســـکن مهر سراســـر کشـــور شـــده اســـت. همچنین هزینههای تأمین اجتماعی و شهرداری در مســـکن مهـــر به یـــک ســـوم کاهش یافت.» با وجود این سایت دولت بهار و برخیرسانههایدیگرنزدیکبهمحمود احمدینـــژاد میگویند ســـاختمانهای ویـــران شـــده مســـکن مهـــر مربـــوط به پروژههـــای بعد از ســـال 92 بوده اســـت. همزمان امـــا برخی دیگر از رســـانههای مخالـــف دولت کـــه البته در ســـالهای اخیـــر جزو مخالفـــان احمدینـــژاد هم بودهاند، مسأله دیگری را مطرح میکنند و آن اینکه برخالف گزارشهای رســـیده از مناطق زلزلهزده، این ســـاختمانهای خصوصیســـاز بودهانـــد کـــه تخریـــب شـــدهاند و در مقابـــل ســـاختمانهای مســـکن مهر پایدار ماندهاند. با این همه گزارشهـــای تصویـــری خبرنـــگاران از مناطـــق زلزلهزده نشـــان میدهـــد که از بسیاری از ســـاختمانهای مسکن مهر، به جز اســـکلت اصلی و ســـقفها تقریباً چیزی باقی نمانده است.

در همیـــن حـــال محمـــد محمودی شاهنشـــین، عضـــو کمیســـیون شـــوراها که با کمیســـیون متبوع خـــود از مناطق زلزلهزده بازدید کرده است، درباره ارتباط تلفات این زلزله با مسکن مهر به «خانه ملت» گفته است: «بیشترین کشته های شهرســـتان های ســـرپل ذهاب و اسالم آباد غرب متعلق به دو مجموعه مسکن مهر اســـت. به صورت جدی نیاز اســـت دستگاه قضایی و مدعی العموم به این موضـــوع ورود و با افـــرادی که دقت الزم را در طراحی، جانمایی، ســـاخت و ساز و کیفیت مصالح نداشتند به صورت جدی و قاطع برخورد کنند.» ■ اعتراضمجلسیهابهمسکنمهر

در مجلـــس و میان نماینـــدگان هم وضعیت مســـکن مهر و ساختمانهای غیـــر اســـتاندارد بعـــد از زلزلـــه اخیـــر اعتراضات و واکنشهای زیادی به همراه داشـــت. از جمله محمد دامادی، عضو کمیســـیون عمران با اشـــاره بـــه تخریب گســـترده واحدهای نوســـاز بویژه مسکن مهر در زلزله کرمانشاه به سایت تدبیر42 گفته اســـت: «باید برای ســـاخت و ســـاز کشـــورمان عزای عمومی اعالم کنیم» و «جان انســـان در ایران مهم نیست.» وی درخصوص برخورد با مســـببان مشکل مســـکن مهر در غرب کشـــور بیـــان کرد: «قانون برخورد با مسببان وجود دارد، اما برای یک بار هم مشـــاهده نشده که پس از روی دادن حـــوادث بررســـیهای الزم صورت گیرد.»

عبدالکریـــم حســـینزاده، دیگـــر عضـــو کمیســـیون عمـــران مجلس هم بـــه «خانه ملت» گفته اســـت: «تخریب ســـاختمانهای نوســـاز مســـکن مهر در زلزله نشان داد که انتقادات وارده به این طرح نه تنها حب و بغض سیاسی نبوده بلکه کامالً کارشناســـی اســـت.» شـــهرام کوســـهغراوی، عضـــو دیگـــر کمیســـیون عمران هم معتقد است: «در بسیاری از موارد نظارت بر ساخت مسکنهای مهر توسط شـــرکتهای تعاونی انجام شده» و «بســـیاری از اوقات مهندسین ناظر به آن شـــکلی که بایـــد نظارتهـــا را انجام میدادهانـــد، به وظیفه خود عمل نکرده و در چرخه نظارت حضور نداشتهاند.» ■ وعدهیکحقوقدان برایشکایتازاحمدینژاد

در همیـــن حـــال یـــک حقوقـــدان هـــم به ســـایت «اعتماد آنالیـــن» گفت حاضر اســـت بابت ســـاخت و ســـازهای غیراســـتاندارد مسکن مهر، شـــکایت از محمـــود احمدینـــژاد را پیگیـــری کند. نعمـــت احمـــدی در ایـــن زمینـــه گفته است: «در مسکن مهر شخصاً پروندهای را پیگیـــری میکردم کـــه در آن مفهومی با عنوان «ســـبک ســـازی» مســـکن مهر قید شـــده بود. وقتی از سبکسازی سؤال کردم، پاسخ دادند که به عنوان نمونه اگر در احداث یک ساختمان، به فرض مثال 10 میلگـــرد باید به کار گرفته شـــود، طی یک فرمول ریاضی برآورد میشـــد که با 7 میلگرد هم میتوان همان اســـتحکام را درســـت کرد.» نعمت احمدی با ابراز تأســـف از وضعیت پیش آمده در غرب کشـــور و فرار دولتمـــردان از قانون گفت: «در حال حاضر ارادهای وجود ندارد که با آقای احمدینژاد برخورد قانونی شود.» این وکیل دادگســـتری با اشـــاره به زمان شـــکایت از احمدینژاد گفت: «شخصاً حاضرم به عنوان یک مســـأله ملی، این قضیه را پیگیـــری کنم. اگر از مشـــکالت مســـکن مهر، تأمین دلیل گرفته شـــود و معایـــب آن را کارشناســـان اعـــالم کنند، حاضرم به عنـــوان یک ایرانـــی، از آقای احمدینژاد و گروه او شـــکایت کنم. قرار نیست که من حتماً صاحب مسکن مهر باشم. من به عنوان یک ایرانی این مسأله را حاضـــرم پیگیری کنـــم و از کیان ملت کشورم دفاع کنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.