تحلیل نیویورک پست از اختالفات تهران و ریاض

Iran Newspaper - - سیاسی -

روزنامه امریکایی نیویورک پست در گزارشی با اشاره به اختالفات بین ایران و عربستان در منطقه نوشته است: سعودیها که برای مدتهای طوالنی یکی از قدرتهای جهان عرب بودند، امروز از نظر اســـتراتژیک مستأصل شـــدهاند. بـــا وجود صدها میلیـــارد دالری که خرج خرید ســـالح کردنـــد، اقدام نظامیشان ضعیف بوده است. به گزارش ایلنا، در بخش دیگری از این گزارش ادعا شـــده است: نیروهای مورد حمایت ایران در مبارزهای تن به تن روی زمین میجنگند در حالی که ســـعودیها به صورت هوایـــی و امن مبارزه میکنند. در نتیجه ایرانیها قدرتمندتر و مورد احترامتر هستند در حالی که حکام سعودیها منفور شمرده میشوند. عالوه بر این، تهران در سراسر منطقه متحدانی دارد در حالی که سعودیها هرگز موفق به جذب کشورهای منطقه در این حد نشدهاند. این روزنامه نوشت: متحد اصلی ما در منطقه خاورمیانه (عربستان) میتواند با یک قدم اشـــتباه یک جنگ منطقهای بزرگ را رقم بزند در حالی که میدانیم مســـلماً نمیتواند در آن پیروز شود. ما هم مجبور به حمایت و حفظ پادشاهی عربستان هستیم که برای این کار باید خون سربازان امریکا ریخته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.