عذرخواهی جانسون به علت سخنانش درباره زاغری

Iran Newspaper - - سیاسی -

وزیـــر خارجه انگلیس به علت اینکه گفته بود نازنین زاغری در ایران مشـــغول به آموزش خبرنـــگاران بوده اســـت، عذرخواهـــی کرد. به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، بوریس جانسون برخالف اظهارنظر پیشـــین خـــود کـــه گفته بـــود زاغـــری در ایـــران در حال آمـــوزش به خبرنگاران بوده است گفت شکی ندارد که او برای تعطیالت و برای بازدید از اقوام خود در ایران بوده است. گاردین پیشتر گزارش داد که دولت انگلیس در حال بررسی اعطای محافظت سیاسی به نازنین زاغری در راســـتای تســـهیل آزادی او از زندان در ایران اســـت. نازنین زاغری تبعه ایرانی-انگلیسی که توسط سازمان اطالعات سپاه ثاراهلل کرمان دستگیر شده، به 5 سال حبس محکوم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.