نامه محرمانه الجبیر به بن سلمان علیه ایران

Iran Newspaper - - سیاسی -

یکروزنامهلبنانینامهایمحرمانهازسویعادلالجبیربهمحمدبنسلمانمنتشر کرده اســـت که در این نامه تالش عربستان برای عادیســـازی روابط با اسرائیل به منظور مقابله با ایران مورد اشاره قرار گرفته است. به گزارش ایسنا به نقل از االخبار، در این نامه بسیار فوری و محرمانه با اشاره به توافق استراتژیک مشترک عربستان و امریـــکا آمده اســـت: «ایجاد روابط نزدیک میان عربســـتان و اســـرائیل متضمن خطرپذیری از ســـوی عربستان علیه ملتهای اسالمی اســـت و عربستان وارد این رابطه نمیشـــود مگر اینکه احساس کند دشـــمنی امریکا با ایران صادقانه است.» الجبیـــر در این نامه با تکرار اتهامات واهی مبنی بر حمایت ایران از تروریســـتها و دخالت در امور دیگران، عادی ســـازی روابط عربستان با اسرائیل را سبب شکوفایی و صلح و ثبات در خاورمیانه دانســـت و همچنین توافق عربستان و اسرائیل بر سر مسائلی چون افزایش تحریمهای امریکایی و بینالمللی در رابطه با موشکهای بالستیک علیه ایران، بازنگری در توافق هستهای ایران و جلوگیری از رسیدن ایران به درآمدهای بلوکه شده و ایجاد فشار بر نظام ایران از این طریق را خواستار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.