نگفتمبیحجابی باعث بیماریهای معده میشود

Iran Newspaper - - سیاسی -

سیدابوالحســـن مهـــدوی، امام جمعه موقـــت اصفهـــان خبـــر منتســـب بـــه خـــود مبنـــی بـــر اینکـــه «بیحجابـــی ســـبب بیماریهـــای معـــده و روده میشـــود» را تکذیـــب کرد. بـــه گزارش باشـــگاه خبرنـــگاران، وی گفـــت: آقای دکتر آلکســـیس کارل کـــه متخصصی سرشـــناس اســـت و در همـــه جهان به تخصـــص او اعتـــراف دارنـــد، میگوید اکثر بیماریهای معده و روده ناشی از ناآرامی و اضطراب است. این کجایش ایراد دارد؟! اگـــر میخواهیـــد بـــه این جملـــه ایراد بگیریـــد، ُخب باید بـــه یک متخصص ایـــراد بگیریـــد؛ درحالیکـــه همـــه متخصصیـــن دنیـــا ایـــن جملـــه را میشـــنوند و هیچوقـــت هم مســـخره نمیکنند. امام جمعه موقت اصفهان ادامه داد: این، جملهای اســـت که من بارها نقل کردهام؛ بعد گفتهام که یکی از چیزهایی که ســـبب آرامش انســـان میشـــود، پوشـــش کامـــل اســـت. این دو جمله را شـــما کنار هم نگذاشـــتید. بگذارید کنار هم، ببینید کجایش قابل ایراد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.