رئیس‌خانه‌احزاب:‌گف ‌توگوی‌ملی‌شکا‌فهای‌سیاسی‌را‌کاهش‌م ‌یدهد

Iran Newspaper - - سیاسی -

رئیس خانه احزاب با بیان اینکه آزادیهای مصرح در قانون اساســــی باید برای همه یکســــان باشــــد، گفــــت: برخــــی محدودیتهایی که بــــرای رئیس دولــــت اصالحات صــــورت گرفته، خــــالف قانون اساسیاست.

حســــین کمالــــی در گفتوگــــو بــــا ایلنــــا افزود: اگــــر دســــتگاههای مختلــــف بخواهند دربــــاره هر اظهارنظری واکنش نشان دهند و هر محدودیتی را ایجادکنند،چندانپسندیدهنبودهوافکارعمومیبا این نوع رفتارهای محدودکننده همراه نیست.وی همچنین درباره عدم پذیرش ریاست دوره شورای هماهنگی از سوی حجتاالسالم هادی خامنهای دبیر جبهه نیروهای خــــط امام و رهبری گفت: هر سه ماه یکبار یکی از احزاب عضو مسئولیت، اداره شورای هماهنگی اصالحات را به عهده میگیرد، این شورا دارای کمیتههای سیاسی، کمیته استانی، مالی و اجرایی است که بر اساس کارکرد کمیتهها، کارهایشورا تنظیممیشود.

دبیرکل حزب کار ادامه داد: اکنون مســــئولیت شــــورای هماهنگی اصالحــــات به مدت ســــه ماه برعهده حــــزب اســــالمی کار و دوره بعدی هم به عهــــده خانه کارگر خواهد بود. این فعال سیاســــی اصالحطلــــب دربــــاره دیــــدار روحانی بــــا جامعه روحانیت مبارز نیز گفت: کسی که در مسند ریاست جمهوری قرار میگیرد بنا است که کشور را اداره کند ورئیسجمهوریهمهگروههایجامعهباشد،چه آنهایی که او را به مسند ریاست جمهوری رساندند و چــــه آنهایی کــــه مخالــــف بودهاند، همــــه باید از حاصلکاروتالشمنطقیکهایشاناعمالخواهد کرد بهرهمند شوند و نمیتوان چندان این مالقات را جناحی کرد.

به گفته وی «امنیت ملی، همبســــتگی ملی و پیشرفت کشور در دستور کار رئیس جمهوری قرار دارد و رئیــــس جمهوری نمیتواند از این مســــائل فاصله بگیرد و این سیاستها به گونهای نیست که بخواهیم آن را چرخش مواضع روحانی بدانیم». رئیس خانه احزاب در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در جامعه به یک دیالکتیک یا همان جدل منطقی نیاز داریم که افراد در چارچوبهای مدنی استدالل و گفتوگو کنند، اظهارداشت: افراد باید بتوانند نظر خــــود را بگویند یا دیگران را قبول نداشته باشند اما باید هر نظری که میدهند بر پایه علمی باشد. بنابراین اگر این گفتوگوی اجتماعی مبنای تفاهم بیشتر باشد و دوستی و تعامل ایجاد کند،رویکردبسیارخوبیاستوباعثهمبستگیو گفتوگویملیمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.