دیدار جمعی از فرماندهان ارتش با رئیس مجلس

Iran Newspaper - - سیاسی -

جمعی از فرماندهان ارتش جمهوری اســـالمی ایران صبح دیروز با حضور در مجلس شورای اسالمی با علی الریجانی دیدار و گفتوگو کردند. به گزارش فارس،در این دیدار که در تاالر تشریفات ساختمان مشروطه برگزار شد، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، امیر محمدحســـین دادرس جانشین، امیر محمدحسن حبیبیان فرمانده حفاظت اطالعات، امیر خلبان حســـن شاه صفی فرمانده نیروی هوایی، امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی و حجت االسالم محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش حضور داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.