دادستان تهران: توقیف کیهان، قانونی بود

Iran Newspaper - - سیاسی -

دادســـتان عمومی و انقالب تهران توقیف روزنامه کیهان را «قانونی» دانســـت. به گزارش میزان، عباس جعفری دولت آبادی روز گذشـــته در نشســـت شورای معاونان دادستانی تهران در واکنش به اظهارات احمد توکلی مبنی بر غیرقانونی بودن توقیف روزنامه کیهان توســـط دادستانی تهران اعالم کرد: به موجب ماده 10 آییننامه قانون اصالح قانون تشـــکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب 1381 موســـوم به قانون احیای دادسراها، کلیه اختیارات رئیس حوزه قضایی به دادستان بازگشـــته و دادستان با توجه به این قانون، میتواند در این زمینه اقدام نماید. وی با اشـــاره به رویه عملی دادستانی پس از قانون احیای دادسراها که بر همین روال بوده است، افزود بر این اساس اختیارات مصرح در قانون مطبوعات در مرحله تحقیقات مقدماتی و امور مرتبط با وظایف دادسرا برعهده دادستان اســـت و لذا اقدام اخیر دادســـتانی مطابق قانون انجام شـــده اســـت. دادســـتان تهـــران همچنین در مورد ادعای برخی افـــراد مبنی بر ارتباط محکومیت احدی از وکال با پرونده متهمان طیف احمدینژاد اعالم کرد وکیل مذکور دارای شـــاکی بـــوده و محکومیت صادره ارتباطی به ادعای مذکـــور و پرونده جریانی در دادگاه کارکنان دولت ندارد. دادســـتان تهران در مورد مهدی خزعلی نیز گفت نامبرده پیرو درخواســـت مرخصی، با اخذ تعهد برگشت به زندان در موعد مقرر، از چند روز مرخصی اســـتفاده کرد، اما علیرغم تعهد قبلی خود، همسر و فرزندش، از بازگشـــت به زندان خودداری کرد که توسط مأموران پلیس مجدداً برای تحمل حبـــس به زنـــدان معرفی شـــد. وی از دیدار معاونان دادســـتان تهـــران با تمام محکومان اعدام و حبس ابد در زندانهای استان تهران و دریافت درخواستهای تخفیف مجازات آنان خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.