افشای تالش رقبا برای حذف «سپنتا»

Iran Newspaper - - سیاسی -

محمدجواد کولیوند، رئیس کمیســـیون شوراهای مجلس روز گذشته در گفتوگو با تسنیم، از ارسال نامـــهای بـــه رئیس قـــوه قضائیه برای اســـتمهال رأی دیوان عدالت اداری درباره منتخب زرتشـــتی شورای شـــهر یزد خبر داد و گفت: کارگروه اصالح قانون انتخابات شـــوراها در این کمیسیون تشکیل شـــده و انتظار داریم اجازه داده شـــود کار به شکل احســـن و با اصالح قانون پیش بـــرود. وی با بیان اینکه امیدواریم آیتاهلل آملی الریجانی دســـتور تعلیـــق رأی دیوان عدالـــت اداری را صـــادر کند، ادامـــه داد: اگـــر با اســـتمهال رأی دیـــوان عدالت اداری موافقت شـــود، مجلس ظرف 3 ماه قانون انتخاباتشوراها رااصالحمیکند.نمایندهکرجدر مجلس با اعالم اینکه اگر آیتاهلل آملی الریجانی با اســـتمهال رأی دیـــوان عدالـــت اداری موافقت کند، آقای ســـپنتا نیکنام، منتخب زرتشتی به سر کار خود بازمیگردد، افزود: اگر با درخواســـت ارائه شـــده موافقت نشـــود قطعاً برای برطرف شـــدن مشـــکل طرح دوفوریتی برای اصالح تبصره یک ماده 26 قانون انتخابات شوراها ارائه میکنیم. در همین حال روز گذشته روزنامه آرمان مصاحبهای با ســـعیده غالبی، نفر دوازدهم انتخابات شورای شهر یزد و فعال سیاســـی اصالحطلب انجام داد که در آن پشت پردههای بیشتری از لغو عضویت سپنتا نیکنام در شـــورای شهر یزد افشا شد. غالبی که اولین عضو علیالبدل شورای شهر یزد است و در صورت قطعی شدن کنار گذاشتن سپنتا نیکنام بایدجایگزیناوشود،گفتهاست:«بعدازانتخابات عـــدهای از طریـــق پیامک به من پیشـــنهاد دادند از عضو زرتشـــتی شـــورای شـــهر یزد شکایت کنم چون به عقیده آنان، حضور این شـــخص در شورا شـــرعی نبوده اســـت. 10 یا 15 روز بعد از انتخابات برخی از کسانی که با افراطیون در تماسند، به من پیشنهاد دادند از سپنتا نیکنام شکایت کنم. حتی یکـــی از دوســـتان اصولگرا با من تمـــاس گرفت و گفت ما میخواهیم دسته جمعی شکایت کنیم و درخواســـت ابطال انتخابات را بدهیـــم و از من خواست چون ذینفع هســـتم، با آنان همراه شوم که مـــن رد کردم.» وی گفته اســـت: «اینهـــا از این طرف هم به دنبال تخریب اصالحطلبان هستند. چون نفر ‪14 31،‬ و 15 انتخابات شورا که بعد از من هســـتند، همگی اصولگرایند و میخواهند فشـــار روانـــی وارد کننـــد که اگر در نهایـــت تالشها برای حضور آقای نیکنام در شورای شهر مؤثر نشد، نفر بعدی که من هستم در اثر این فشارها کنارهگیری کنم و نماینده اصولگرای خود را وارد شورا کنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.