سالم ايران

Iran Newspaper - - اجتمــــــاعــی - تلفن تماس: 88769075

نرخ بیکاري در استان سمنان: هموطن محترمي از شاهرود در تماس با ستون سالم ايران اظهار داشتند که شب گذشته استاندار محترم سمنان در مصاحبه بــا شــبکه خبــري اســتان در ســاعت 19/45 اعــالم کردند که نرخ بيکاري در اســتان سمنان 7/1 هست. ميخواستم بگويم اين آمار صحيح نيست. از آقاي استاندار خواهشمنديم که از شرق استان بازديد کنند و ببينند که چقدر آمار بيکاري باالست. شايد منظور ايشــان از اين آمار مختص به شــهر سمنان باشد نه استان سمنان.

مؤسســه ثامن: آقاي حســن جــوادي در تماس با ما عنوان کردند که از جانبازان اعصاب و روان 35 درصد هســتم. مدت چند ماه است که مبلغي در مؤسسه ثامن سپردهگذاري کردم و االن پولهاي ما را بلوکه کردهاند و قادر به برداشــت آن نيستيم. مسئوالن مرتب اعالم ميکنند مردم نگران نباشند. 6 ماه است پولها را بلوکه کردهاند و مسئوالن فقط وعده ميدهند. مردم خســته شــدهاند و گرفتارند و هيچ مســئولي پاســخ درســتي نميدهد. اغلب سپردهگذاران گرفتار، مريضدار و مستأجر هستند که با اين وضعيت دچار مشکالت بسياري شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.