کشف 1128 کانتینر کاالی قاچاق در بندرعباس

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

وزارت اطالعـــات در اطالعیـــهای اعالم کرد این وزارتخانـــه در اقدامی اطالعاتی و امنیتی موفق شد یکهزار و 8۲1 کانتینر کاالی قاچاق را در بندرعباس کشف کند. بـــه گزارش پایـــگاه اطالعرســـانی وزارت اطالعـــات، در این اطالعیه آمده اســـت: بهدنبال اقدامات اطالعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطالعات اســـتان هرمزگان و با هماهنگی دستگاه قضایی، یک باند سازمان یافته قاچاق کاال شناسایی و منهدم شد که 3۲ نفر از اعضای آن دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. در تحقیقات و بررسیهای به عمل آمده تعداد یکهزار و 8۲1 کانتینر شـــامل لوازم اداری، خانگی، ورزشی، ســـاختمانی و هتلداری طی سالهای ۴9 تا اوایل ۶9 توسط وزارت اطالعات اثبات شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.