مرغ روی نرخ تعیین شده ایستاد

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

گوشت مرغ با ثبات نســـبی قیمت، روی میانگین نرخ تعیین شده یعنی کیلویی ۰۰۵7 تومان عرضه میشود. به گزارش ایسنا، آخرین بررسیها از بازار گوشت مرغ نشـــان میدهد که در حال حاضر بازار این ماده پروتئینی از ثبات نســـبی برخوردار اســـت و تغییر محسوســـی نســـبت به ماه گذشـــته نداشته اســـت. در حال حاضر قیمتها به ثبات نسبی رسیده است و هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه به طور متوسط ۰۰۵7 تومان در مغازههای ســـطح شـــهر عرضه میشود که میانگین نرخ تعیین شـــده دولت برای فروش گوشـــت مرغ اســـت، چراکه چندی پیش نرخ کف ۰۰17 تومانی و نرخ سقف ۰۰87 تومانی برای فروش هر کیلوگرم گوشت مرغ تعیین شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.