نیم نگاه

Iran Newspaper - - اقــــتصادی -

تا زمانی که قانون جدید مالیات نبود بانک مرکـــزی و بانکها زیر بار دادن اطالعات نمیرفتند و میگفتند تفسیر قانون بهگونهای است که بایددرهرموردوزیراقتصاددرخواستکند،تاجزئیاتحسابرابدهیم، اماباآمدنقانونجدیدمالیاتیاینشبههبرطرفشدهاست

اداراتامورمالیاتیمیتوانندبرایرسیدگیبهاظهارنامهیاتشخیص هر گونه درآمد مؤدی به همه دفاتر و اســـناد و مـــدارک مربوط مراجعه و رسیدگیکنندومؤدیمالیاتیمکلفبهارائهوتسلیمآنهااست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.