تحریمهایامریکا؛مشکلرونداتصالبینالمللیکارتهایبانکی

Iran Newspaper - - اقتصادی -

معـــاون فناوریهـــای نویـــن بانـــک مرکـــزی اعام کـــرد که در کنـــار تاش برای اتصال ایران بـــه نظام بینالملل پرداخت، انعقاد قراردادهای دوجانبه با کشورهای مختلف در این زمینه را در اولویت خود قرار داده است. «ناصر حکیمی» در پاسخ به ایرنا درباره آخرین وضعیت مذاکـــره برای اتصال به نظام بینالملل پرداخت که پس از برجام کلید خورده است، اظهار داشت: مذاکـــره بـــا شـــرکتهای بینالمللـــی پرداخت با هدف اتصال شـــبکه بانکی ایران به نظام پرداختهای بینالملل در دست انجام است. وی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن شـــرکتهای بینالمللـــی محدودیتهایـــی بـــرای اتصال ایـــران دارند که یکـــی از آنها به موضوع تحریمهای امریکا باز میگردد، گفـــت: وجود این محدودیتها ســـبب شده تا بانک مرکزی ارتباطات دوجانبه بانکی با کشورها را جایگزین کند هرچند کـــه ایـــن کار بـــه معنـــی کنار گذاشـــتن تاش برای پیوســـتن به نظام پرداخت بینالملل نیست. حکیمی، مذاکره با روســـیه و جمهوری آذربایجـــان و عـــراق بـــرای پذیـــرش کارتهـــای ایرانـــی در بانکهـــای این کشـــورها و بـــه طور متقابـــل کارتهای بانکـــی کشـــورهای یـــاد شـــده در خاک ایران را نمونهای از اقدام بانک مرکزی برشـــمرد و تأکید کرد که مذاکرات برای بـــه نتیجـــه رســـیدن ایـــن اتصالها در دست انجام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.