100 درصد کاالهای وارداتی از گمرک کنترل میشود

Iran Newspaper - - اقتصادی -

گمــــرک ایــــران اعام کــــرد: تمامــــی کاالهای وارداتــــی به گمرکات سراســــر کشــــور به کمک سامانهجامعگمرکیوپنجرهواحدتجارتفرا مرزی کنترل میشود و رصد کاالهای وارداتی با اســــتفاده از فناوری اطاعات هوشمند شده اســــت.به گزارش گمــــرک، اکنــــون اطاعات کاالهایی که به کشــــور وارد میشود بهصورت هوشــــمند با بارنامه الکترونیک، مانیفســــت الکترونیــــک، فاکتور الکترونیــــک، عدلبندی الکترونیک، اظهار الکترونیــــک، گواهی مبدأ، قبضانبارالکترونیکومجوزهایالکترونیکی سازمانهایهمکارگمرکتطبیقودرصورت هر گونه مغایرت ســــامانه جامــــع گمرکی به صورتخودکارازادامهمراحلانجامتشریفات گمرکی جلوگیری میکند. یکی از مزیتهای مهــــم ســــامانههای الکترونیکــــی گمــــرک، ذخیرهسازیاطاعاتتمامیکاالهایوارداتی و چگونگی اظهار و اسناد مرتبط با کاالها است کــــه این اطاعات از ابتدای راهاندازی ســــامانه جامع گمرکی در بانک اطاعات این ســــامانه ذخیرهسازی و در خدمت مبارزه با قاچاق کاال و ارز قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.