رشد 31درصدی صادرات فرش دستباف ایران در نیمه نخست امسال

Iran Newspaper - - اقتصادی -

رئیس مرکز ملی فرش ایران از رشد 13 درصدی صادرات فرش دســـتباف در نیمه نخست امســـال خبر داد و گفت: پارسال این میزان 395 میلیون دالر بود که نسبت به سال 1394 معادل 95 میلیون دالر افزایش داشت.به گزارش ایرنا، «حمید کارگر» در همایش تخصصی «اقتصاد مقاومتی؛تولیدواشتغالفرشدستباف»کهدرمجموعهتاشبرگزارشد،افزود:پسازپنج تا 6سال وقفه صادرات فرش دستباف به امریکا، پارسال توانستیم به این بازار برگردیم. وی میزان صادرات فرش در نیمه نخست امسال را 153 میلیون دالر ذکر کرد و بیان داشت: این میزان نسبت به پارسال 31درصد رشد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.