پایداری سوآپ نفت در منطقه شمال

Iran Newspaper - - اقتصادی -

بـــا انجام پنجمین مرحله ســـوآپ (معاوضه) و انتقال یک میلیون و 008هزار بشـــکه نفت خام از مردادماه امســـال تاکنون از خط لوله نفت شمال، انجام این کار پس از حدود هشت ســـال توقف، به مرحله پایداری رسیده است.شیر افکن بابایی معاون عملیات خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شـــمال در گفتوگو با ایرنا از ســـوآپ ماهانه 580 هزار بشکه نفت خام کشورهای حاشـــیه دریای خزر به پاالیشگاه تهران خبر داد و گفت: خط 23اینچ انتقال در شرایط فعلی هر ماه 2مرحله و متوسط در 6 روز فعالیت میکند. وی با بیان اینکه تاکنون 83کشتی نفت خام در منطقه پایانه نفتی نکا پهلو گرفته است، اضافه کرد: با افزایش حجم نفت خام تحویلی شرکتهای سوآپکننده خارجی و با توجه به برنامهریزی انجام شده در ســـطح وزارت نفت، میتوان به افزایش ظرفیت این طرح تا 200 هزار بشـــکه در روز در سال میادیآیندهامیدواربود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.