بررسی وضعیت تأمین مالی پروژهها از منابع خارجی

Iran Newspaper - - اقتصادی -

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسامی گفت: وضعیت تأمین مالی پروژهها از منابع خارجی با حضور رئیس کل بانک مرکزی در این کمیســـیون بررســـی شـــد.محمدرضا تابش در گفت و گو با ایرنا با تشـــریح جلســـه کمیســـیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: در این جلسه که با حضور ولیاهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی و همچنین مسئوالن وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، درباره چگونگی تأمین مالی خارجی تکلیف شده در قانون برنامه توسعه ششم و قانون بودجه سال69 بحث و بررســـیهای الزم انجام شـــد. وی یادآور شد: در این جلســـه رئیس کل بانک مرکزی روند تعامات درخصوص تأمین اعتبارات ارزی از کشورهای آسیایی و اروپایی را که ابتدا کند بود روبهرشدورضایتبخشدانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.