قیمت دالر همچنان در کانال 4100 تومان

Iran Newspaper - - اقتصادی -

پس از صعود روز دوشنبه نرخ دالر به رقم 4121 تومان که همپای نوسان هفتم دی ماه سال گذشـــته بود، دیروز نرخ این ارز به عقب برگشـــت هرچند که سایر ارزهای عمده و پرطرفدار باال همچنان به روند صعودی خود ادامه دادند. دیروز دالر امریکا با افت 19 تومانی به 4117 تومان بازگشـــت. البته با وجـــود کاهش 19 تومانی همچنان نرخ ایـــن ارز جهانی باالی 4100 تومان است. روز دوشنبه بواسطه رشد قیمت حواله درهم امارات و رشد سفته بازی دالر به 4121 تومان رســـید. اما یک روز بعد با کاهش 19 تومانی مواجه شد. با این حال دیروز یورو 14 تومان دیگر باال رفت و نرخ 4892 تومان را تجربه کرد و پوند نیز با 19 تومان رشد 5545 تومان قیمتگذاری شد. دربازار آزاد درهم امارات هم 1136 تومان قیمت خورد که 4 تومان بیشتر از نرخ روز دوشنبه بود. ■ افتوخیزقیمتهادربازارطال با وجود اینکه در بازار آزاد ارز دیروز بجز دالر اکثر ارزهای عمده صعودی بودند ولی قیمتها در بازار طا با ریزش و در بازار سکه با رشد همراه بود. درواقع روزسهشنبه هر دو عامل اصلی تأثیرگذار در نرخ طای داخلی، این فلز زرد را کاهشـــی کـــرد. دراین روز اونس طای جهانی بهعنوان یکی از عوامل اصلی مؤثر در قیمتگذاری ســـکه و طا با افت 4.4 دالری به 1273 دالر رســـید. دالر نیز بهعنوان بال دیگر طا با افت 19 تومانی خود قیمتها را در این بازاربه عقب راند. دربازار طا هم هر گرم طای 18 عیار با عقب نشینی 692 تومانی 125 هزار و 406 تومان ارزشگذاری شد.اما در بازار سکه شرایط متفاوت بود به طوری که تمام قطعات سکه در این روز با رشد مواجه شد. دیروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با هزار تومان رشـــد به یک میلیون و 389 هزار تومان بازگشت. ســـکه تمام طرح قدیم نیز 19 هزار تومان افزایش یافت و به یک میلیون و 326 هزار تومان رســـید. همچنین نیم ســـکه در بازار6 هزار تومان رشد را تجربه کرد و 697 هزار تومان قیمت خورد. ربع سکه نیز با هزار تومان افزایش 392 هزار و 700 تومان فروخته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.