مدیرعامل بنیاد برکت: صدها تن محموله اقالم امدادی ستاد اجرایی فرمانحضرت بهمناطقزلزلهزدهرسید

Iran Newspaper - - اقتصادی -

ســتاد اجرایــی فرمان حضرت امام(ره) با تشــکیل ســتاد پشــتیبانی از مناطق زلزلــهزده، عالوه بر ارســال صدها تن انــواع اقالم موردنیاز مناطــق زلزلهزده، 001گــروه جهــادی و چهــار درمانگاه ســیار را در مناطق زلزلهزده مســتقر کرده است.

مدیرعامل بنیاد برکت، وابســته به ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) گفت: ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از ســاعت 6 صبح روز دوشــنبه، با تشکیل ستاد پشتیبانی از مناطق زلزلهزده، عالوه بر ارسال صدها تن کمک، به ساماندهی 100 گروه جهادی برای کمک به مردم مناطق زلزلهزده پرداخته اســت.دکتر عارف نوروزی، فهرست کمکهای ســتاد اجرایی فرمان حضرت امــام(ره) به مناطق زلزلهزده را شــامل 20 تریلــر آب معدنی، 100 هزار قوطی انواع کنســرو، 20 هزار تخته پتو، 20 هزار بالشــت، 20 تن خرما، 40 تن البســه، کیف، کفش و لباس گرم، هزار چراغ خوراکپزی و وسایل گرمایشی و 01موتور برق بیان کرد و گفت عالوه بر این اقالم، تقاضای 30 تن خرما، 100 هزار کنسرو تنماهی و 30 تریلر آب معدنی دیگر هم شده که بزودی نسبت به ارسال آنها اقدام خواهد شد.

به گفته مدیرعامل بنیاد برکت 50 درصد از این کمکها تاکنون به مناطق زلزلهزده رســیده اســت و با هماهنگی ســتاد بحران و نیز استاندار کرمانشاه در میان مردم در حال توزیع است.

بــه گفتــه دکتر نوروزی 4 درمانگاه ســیار بنیاد برکت هم بــزودی در مناطق زلزلهزده با کادر درمانی مســتقر خواهند شــد و همچنین 5 کامیون انواع دارو، سرم، انواع آنتیبیوتیک و اقالم اورژانسی به این مناطق ارسال شده است.

مدیرعامل بنیاد برکت با بیان اینکه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) بازســازی مدارس و تعــدادی از منازل را در مناطق زلزلــهزده و نیز تعدادی از مناطق روستایی که تخریب در آنها گسترده بوده، تقبل کرده است؛ گفت باید منتظر باشــیم تا شــرایط اضطراری به پایان برســد تا بتوانیم در این خصوص هماهنگیهای الزم را انجام دهیم.

دکتــر نــوروزی گفت که تاکنــون 100 گروه جهادی شــامل تیمهای پزشــکی در مناطق زلزلهزده مســتقر شــده که ایــن گروهها بازوی خوبی برای رســاندن کمکها به همه مناطق آسیبدیده از این واقعه تأسفبار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.